Σχέδια Βελτίωσης: Παράταση για την υποβολή ενστάσεων


Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου του Υπομέτρου 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020


Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΑΟΠ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
Την 02-09-2020 ημέρα Τετάρτη στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου (ΔΑΟΠ Β. Αιγαίου), την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4875/05-08-2020 (ΑΔΑ:9ΒΩΛ7ΛΩ-ΑΗΗ) απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου του Υπομέτρου 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 ως εξής:

Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων παρατείνεται  έως και τις 30/09/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. (http://www.pvaigaiou.gov.gr).


    Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ