Συνεδριάζει έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης- Σήμερα οι αποφάσεις για παραλίες και ιστορικό κέντρο


στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

               
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Λήψη απόφασης για την αιτιολόγηση  του κατεπείγοντος της 12ης/2-6-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης


  1.  
Έναρξη  διαδικασιών παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δήμου Μυτιλήνης για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή της αναψυχής του κοινού
Αντιδήμαρχος   κ. Κουνέλλης

  1.  
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη πόλη της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αντιδήμαρχος   κ. Κουνέλλης

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη, διότι ανακύψανε θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη αποφάσεων και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, ήτοι:

α) Για το  1ο θέμα, υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Β) Για το 2ο θέμα, πρέπει άμεσα να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη πόλη της Μυτιλήνης, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.