Συνεδριάζει ΔΙΑ Περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Μυτιλήνης με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2020 (Απόφαση 2/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
2.       
Αντικατάσταση μέλους στην Τριμελή Επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτου, που πρόκειται να εκποιηθεί ή να αγοραστεί από το Δήμο Μυτιλήνης (παρ.5 του αρ.186 του Ν.3463/2006)
3.       
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μυτιλήνης στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Πλωμαρίου
4.       
Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
5.       
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στην Επιτροπή για εκδιδόμενα πρόσωπα
6.       
Έγκριση δαπάνης συνδρομής στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»
7.       
Έγκριση πρόσληψης ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
8.       
Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
9.       
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «κατασκευη ταφων σε νεκροταφεια του δημου λεσβου»
10.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 38/2019 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 21ης -28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  (Δ.Ε ΜΗΘΥΜΝΑΣ)»  με  ανάδοχο τον εργολήπτη «Καραγιάννη Ιωάννη του Αστερίου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Εισηγητής: Εντεταλμένος κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
11.  
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας έτους 2020
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα. ΓΙΑΝΝΑΚΑ-ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ
12.  
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
13.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Δημοτική Κομποστοποίηση Αποβλήτων Νήσου Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5031852, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»
14.  
Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στα πλαίσια της Πρόσκλησης XI του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν.4600/2019»
15.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση, Διαχείριση και Συντονισμός Έργου», - Π.1.3.2 - στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
16.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ – Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
17.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών μετά από θεομηνία στις Δ.Κ. Ακρασίου και Αμπελικού»
18.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 15ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
19.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Ε Καλλονής Δήμου Λέσβου», αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
20.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τριών εσχάρων στην περιοχή Δ.Κ Σκαμνιούδα της Δ.Κ. Άντισσας», αναδόχου Ανδρονίκη Κανάκη
21.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου:                              «Αντικατάσταση Φωτιστικών με Επιτοίχια στην Πλατεία Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου», αναδόχου  ΤΕΧΝΗΜΑ Α.Ε.
22.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
23.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ"
24.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 3ου, 4ου Λυκείου & 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου»
25.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό  των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε. Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευής)»
26.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση Οδών στο Αυλάκι και στο Καβάκι Πέτρας»
27.  
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων αντικατάστασης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στη κύρια Δημοτική Οδό Δ66 στον Άνω Χάλικα Μυτιλήνης λόγω του κατεπείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2018 και στις 21-01-2019 έως 28-01-2019»
28.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής-Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης»
29.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»
30.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: « Ανέγερση Μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ
31.  
Έγκριση μίσθωσης κτηρίου για λειτουργία Πνευματικού Κέντρου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
32.  
Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη (μετα)στέγαση των δημοτικών γραφείων της Κοινότητας Μυτιλήνης
33.  
Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ποσού 15.000,00  ευρώ, ως έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού  COVID-19   σε οικισμούς και καταυλισμούς  Ρομά
34.  
Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ποσού 7.500,00  ευρώ, ως έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19
35.  
Έγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
36.  
Έγκριση 16ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
37.  
Έγκριση 17ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
38.  
Έγκριση 18ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
39.  
Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής  συμβάσεων προμηθειών γενικής φύσεως