Ξεκινά η λειτουργία του Μητρώου ΜΚΟ και μελών ΜΚΟ


Τον συστηματικότερο και αυστηρότερο έλεγχο της λειτουργίας των ΜΚΟ,  οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης στη χώρα μας, καθώς και των φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με αυτές, προβλέπει η κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά, δημιουργείται Μητρώο μελών, των εργαζομένων, των συνεργατών αλλά  και των εθελοντών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε όλες τις δομές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιούνται πλέον όλες οι ΜΚΟ, αλλά  και το σύνολο των ανθρώπων που εμπλέκονται  στην καθημερινή λειτουργία τους. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται σε διάταξη του νόμου 4622/20.
Τι προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση

Οι βασικοί άξονες του νέου πλαισίου της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου των ΜΚΟ και του αντίστοιχου Ηλεκτρονικού Μητρώου των ανθρώπων που συνεργάζονται με αυτές (εργαζόμενοι, συνεργάτες, εθελοντές), όπως ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση είναι οι ακόλουθοι:

1.   Προβλέπεται η επικαιροποίηση του Μητρώου των ΜΚΟ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως προς οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή διαφοροποίηση των καταχωρημένων σε αυτό στοιχείων. Η επικαιροποίηση αποτελεί πλέον αποκλειστική ευθύνη των φορέων των οποίων τα μέλη, οι υπάλληλοι ή συνεργάτες είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο. Συγκεκριμένα, οι φορείς, τα μέλη οι υπάλληλοι /και οι συνεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)»υποχρεούνται, σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α.εντός 24 ωρών από την οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τα προσωπικά στοιχεία αυτών των φυσικών προσώπων, όπως είναι η αποχώρηση τους από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων και, ιδίως, η διακοπή της συνεργασίας τους, να αιτούνται τη διαγραφή τους από το παραπάνω Μητρώο και την άρση της πιστοποίηση τους.
2.   Σε αντίθετη περίπτωση, η μη τήρηση των ανωτέρω από φορέα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή: α) του φορέα από το «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και β) του φυσικού προσώπου από το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)». Παράλληλα, αίρεται η  πιστοποίηση τόσο του φορέα όσο και των φυσικών προσώπων μελών, υπαλλήλων ή συνεργατών του.
3.   Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής των φυσικών προσώπων στα προβλεπόμενα μητρώα ή δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών, τότε αυτά τα φυσικά πρόσωπα  δεν θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου σε οποιαδήποτε δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τι προβλέπει η διαδικασία πιστοποίησης φυσικών προσώπων

Η διαδικασία πιστοποίησής των φυσικών προσώπων ολοκληρώνεται με τη χορήγηση σε αυτά τα πρόσωπα αριθμού μητρώου και ειδικών ταυτοτήτων. Η κατοχή και επίδειξη των ειδικών ταυτοτήτων αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο αλλά και για την ελεύθερη μετακίνηση και δραστηριοποίηση τους στις δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική δομή που τυχόν συσταθεί από το ΥΜΑ. Οι ταυτότητες αυτές, που εκδίδονται από την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους και θα ανανεώνονται για ισόχρονο, κάθε φορά, διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της χορήγησής τους.

Επιτόπιοι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας

Επίσης, με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της αρμόδιας  Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και να απενεργοποιεί  από το Μητρώο τους φορείς που δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις  υποχρεώσεις τους, ως προς την διοικητική διαδικασία που καθορίζεται.

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των στοιχείων που καταθέτουν οι φορείς που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση, ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα  της επαλήθευσης των υποβληθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε ότι:  «Επιδιώκουμε τη μέγιστη διαφάνεια της λειτουργίας των ΜΚΟ, αλλά και των προσώπων τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με αυτές.  Έτσι ώστε να μπορούμε να επικεντρωθούμε στην συνεργασία με τις πολλές οργανώσεις που έχουν προσφέρει πολλά στην διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης  και παράλληλα να απομονώσουμε όσες δεν πληρούν κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης και λειτουργίας».

Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, κ. Ευάγγελος Κωνσταντίνου, σε σχετική του δήλωση, τόνισε: «Η μεγάλη καινοτομία του νέου θεσμικού πλαισίου, είναι ότι στο εξής όλες οι ΜΚΟ υποχρεούνται να μας δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία όλων των φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με αυτές. Με τον τρόπο αυτό επιτέλους η Πολιτεία θα γνωρίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ποιοι είναι οι συνεργάτες της. Είναι αυτονόητο ότι μόνο η εφαρμογή κανόνων διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα θωρακίζει τη λειτουργία των ΜΚΟ και δημιουργεί σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με την Πολιτεία. Επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των ΜΚΟ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική συνέχιση του έργου τους για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ με ευθύνη και σοβαρότητα με όλους, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σημερινής συγκυρίας».