7 άτομα προσλαμβάνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου


Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ταμείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου
1ΠΕ Αρχιτέκτονας, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου
1ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου
2ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου
1ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, Επιβατηγός Λιμένας Μυτιλήνης, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Ευστρατίας Σταυράκη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 25349.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 29-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: