Ενημέρωση από το Κ.Λ Μυτιλήνης για το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων


”ΤΕΛΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ’’

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης γνωρίζει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεκάτου τρίτου του Ν.4211/2013 (Α΄256) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του Ν. 4504/2017 (Α’ 184) θεσπίσθηκε ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει ανεξαρτήτως σημαίας:

α) Τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά άνω των επτά μέτρων (7) ,

β) Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Η διαδικασία απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η. , οι μειώσεις – εκπτώσεις στο οφειλόμενο ποσό κατά περίπτωση καθώς και οι εξαιρέσεις από την καταβολή του Τέλους περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 4,5 και 6 της αριθμ. ΠΟΛ 1210/07-11-2019 ΚΥΑ (Β΄ 5263). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται οι παραβάσεις του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ (μη καταβολή του τέλους κ.λπ.), επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ.4 του δέκατου τρίτου άρθρου του Ν. 4211/2013, επιπλέον της πληρωμής του τέλους. Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ως άνω διατάξεων 02-04-2019 . Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεση των πολιτών για τυχόν διευκρινήσεις ενώ παράλληλα μπορούν να ενημερώνονται στον ιστότοπο www.aade.gr/polites/etepai της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.