Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Τι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα βιβλία εσόδων - εξόδων όλοι οι Συνδυασμοί


Υποχρεωμένοι να τηρούν ειδικό βιβλίο εσόδων - εξόδων κατά την προεκλογική περίοδο είναι οι συνδυασμοί.

Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α'Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.

Στο βιβλίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου όσων εισφέρουν στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το συνδυασμό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.
Υπενθυμίζεται πως για κάθε έσοδο και δαπάνη είναι υποχρεωτικό να μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά.

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων συνδυασμών, οι συνδυασμοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν ένα αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του νόμου 3870/2010, Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων:

1 .α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλογικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης, και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών.

β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε αναπληρωματικοί των αντίστοιχων συνδυασμών.

γ. Αν αναδειχθεί αναπληρωματικός στο αξίωμα του περιφερειακού ή δημοτικού συμβούλου, καθ' υπέρβαση του αριθμού της προηγούμενης περίπτωσης, ο αναδεικνυόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 12, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκωμοσία του.

δ. Συνδυασμοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγγελία στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α'της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινοποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης.

2.Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δαπανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.

3.Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης, το χρονικό διάστημα τήρησής της και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

Αυτοδιοικητικές εκλογές ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΙΟΣ 2019 by LesvosPost
Ομάδα με ρύθμιση απορρήτου "Δημόσια" • 271 μέλη
Γίνετε μέλος της ομάδας
Όλα τα νέα των αυτοδιοικητικων εκλογών και των υποψηφίων όπως τα καταγράφει τα δημοσιογραφικο επιτελείο του LesvosPost.com... Για επικοινωνία lesvospo...