ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ - Η μοριοδότηση και τα προσόντα διορισμούΣτο “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών

Στο “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών κατετέθη την 14η/3/2019 Τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με (α) τις προσλήψεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων και (β) το χρόνο υποχρεωτικής παραμονής των μετατασσόμενων στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, των προσλήψεων στα ΚΕΠ, επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σύστασης, με Κ.Υ.Α., θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ. 

Συγκεκριμένα, για τις εν λόγω θέσεις, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 50/2001 προσόντων, μπορεί να απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

Οι κατά τα ανωτέρω προσλήψεις προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. διενεργούνται με σειρά προτεραιότητας (αρ.18 ν.2190/1994) και κατά την ειδικά οριζόμενη διαδικασία.
Συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες, ως ακολούθως:

α) η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι 84 μήνες.
β) Ειδικά η εμπειρία που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ και σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π.  μοριοδοτείται με 15 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 60 μήνες και με 7 μονάδες για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους 84 μήνες.

Το κατατεθέν άρθρο προσδιορίζει και τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας σε ΚΕΠ.
Καθορίζει, επίσης, τον υποχρεωτικό χρόνο παραμονής στη θέση πρόσληψης, καθώς και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία για μετατάξεις προσωπικού κατά το διάστημα αυτό.
Παράλληλα, καταργεί τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.24 του ν.3200/2003, οι οποίες ομοίως προβλέπουν τη σύσταση θέσεων προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ.

Επιπροσθέτως, η Τροπολογία ορίζει ότι υπάλληλοι των οποίων η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε ΚΕΠ δυνάμει της παρ.4 του αρ.17 του ν.4325/2015 (επαναφορά προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις ή μετάταξη/μεταφορά αυτού) δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, λόγω μη λειτουργίας της Υπηρεσίας υποδοχής, δύνανται, με αίτησή τους εντός συγκεκριμένηςπροθεσμίας, να μεταταχθούν/μεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία ΚΕΠ ή άλλη Υπηρεσία του ίδιου ή άλλου Δήμου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Οι εν λόγω μετατάξεις/μεταφορές προσωπικού διενεργούνται με ΚΥΑ σε κενή ή συνιστώμενη θέση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ως προς το δεύτερο ζήτημα της Τροπολογίας, συμπληρώνεται το αρ.8 του ν.4440/2016, δηλαδή του νόμου περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και ορίζεται ότι ειδικά για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε Υπηρεσίες μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην Υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία έτη.

Δείτε το ακριβές περιεχόμενο των άρθρων, καθώς και τις συνοδευτικές τους Εκθέσεις, ΕΔΩ