2020-2023: Η Τετραετής κατανομή των ΚΑΠ ανά Δήμο-Περιφέρεια-Ποσά θα πάρει η Λέσβος και η ΠΕ Β. ΑιγαίουΤην κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2020 έως και 2023 αφορά η αριθμ. 18248/13.3.2019 Εγκύκλιος που απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών σε όλους στους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και στην ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και την ΕΝΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι –όπως αναλυτικά έχετε διαβάσει στον AIRETO–προηγήθηκε Εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, για το ΜΠΔΣ 2020-2023, που, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι «η Χώρα έχει δεσμευθεί στην υλοποίηση συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, οι οποίοι προβλέπουν την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης σε όρους  Ενισχυμένης Εποπτείας». Περιέχει δεειδικές αυτοδιοικητικές οδηγίες (στην Ενότητα 2.2) για τους ΟΤΑ, τονίζοντας την ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο Πίνακας της Εγκυκλίου Χουλιαράκη έχει ιδιαίτερη αυτοδιοικητική σημασία, καθώς στη γραμμή «αποδόσεις σε ΟΤΑ», τόσο στη σελ.11 όσο και στη σελ.14, αναγράφει σε εκατομμύρια ευρώ:  (α) 2.473,4 για το 2020 (β) 2.473,4 για το 2021 (γ) 2.473,4για το 2022 και (δ) 2.473,4 για το 2023.
Καθιστά δηλαδή, εμφανές πως σχεδιασμό για την επόμενη τετραετία αποτελεί οι αποδόσεις σε ΟΤΑ να είναι σταθερά “παγωμένες” σε όλη τη διάρκεια της θητείας των νέων Αιρετών. 

Η Εγκύκλιος του Αλ. Χαρίτση, λοιπόν -σε συνέχεια εκείνης του Γ. Χουλιαράκη, την οποία μνημονεύει-  θέτει αποκλειστική προθεσμία την 29η Μαρτίου 2019 στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, προκειμένου μέχρι τότε οι Πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων να έχουν συμπληρωθεί, εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο (Δημοτικό, Περιφερειακό ή Διοικητικό Συμβούλιο) και υποβληθεί στο ΥΠΕΣ.

Το ΥΠΕΣ σημειώνει πως τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν ΔΕΝ δεσμεύουν τους Φορείς κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2020 και 2021 θα είναι δεσμευτικός για τον Υποτομέα ΟΤΑ(συνολικά και όχι για κάθε Φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των Φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

Από τους Πίνακες που απέστειλε ο Υπουργός, ο AIRETOS ξεχώρισε δύο, τον Β1 και τον Β2, που αποτυπώνουν την «κατανομή εκτιμώμενων επιχορηγήσεων και αποδόσεων προς τους Δήμους/Περιφέρειες μέσω του προϋπολογισμού του ΥΠΕΣ για τις ανάγκες κατάρτισης του ΜΠΔΣ».
Σε αυτούς, με απλά λόγια, μπορείτε να δείτε τα χρήματα από τους ΚΑΠ για κάθε Δήμο και κάθε Περιφέρεια τα τέσσερα επόμενα έτη, κατανομή ενδεικτική και μη δεσμευτική μεν, αλλά χρήσιμη π.χ. στους αυτοδιοικητικούς υποψηφίους ενόψει των προεκλογικών μαχών.

Εάν αθροίσετε τα ποσά των δύο Πινάκων ανά έτος για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, θα διαπιστώσετε ότι προκύπτει κάθε χρονιά το “2.473,4” που όρισε ο Γ.Χουλιαράκης.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα :

- την Εγκύκλιο
-τους Πίνακες (για να δείτε τον Β1 για τους Δήμους και τον Β2 για τις Περιφέρειες, επιλέγετε την αντίστοιχη καρτέλα στην οριζόντια γραμμή στο κάτω μέρος του excel)