Αιτήσεις για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


Από την περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 μέχρι και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα:
α) Επίπεδο Α (Α1 « στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκι-μασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Επίπεδο Β (Β1 « μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Επίπεδο Γ (Γ1 « πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Για τη διαβαθμισμένη εξέτα-ση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2), Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, ως εξής:

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ :

ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα –Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο – Πάτρα – Λάρισα
ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο -Πάτρα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο – Λάρισα
ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο – Λάρισα
ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαι-ρα να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο. Συγκεκριμένα :

Α) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019 το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλε-κτρονική διεύθυνση :https://kpg.it.minedu.gov.gr

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και το επιθυμούν, μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, ή α-πλώς να συγκρατήσουν τον κωδικό υποψηφίου που θα τους αποδοθεί κατά την αποθήκευση της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Στη συνέχεια, προσέρχονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, κατά τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019.

Εφόσον μετά την οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου, ο υποψήφιος διαπιστώσει λάθος στα στοιχεία του ή στην εξεταζόμενη γλώσσα, επίπεδο και/ ή περιοχή εξέτασης, τότε προσέρχεται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων (2-4-2019) στη Δ.Δ.Ε και υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να διορθωθούν τα στοιχεία που απαιτούνται και να εκδοθεί νέο Δελτίο Εξεταζομένου.

Β) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως τη Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-κών Συστημάτων www.gsis.gr στη διαδρομή: Αρχική σελίδα/Υπηρεσίες προς Πολίτες/ e-παράβολο) ή μέ-σω Κ.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού πα-ραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες. Επομένως, παρακαλούμε να εφίσταται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ώστε κατά την καταληκτική ημερο-μηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων να έχουμε τη δυνατότητα να δεσμεύουμε το παράβολο.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2),
β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1&Β2)και
γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)
Η προθεσμία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00.

Γ) Για την οριστικοποίηση της αίτησης, οι υποψήφιοι προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά :

1) κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους

2) την απόδειξη πληρωμής παραβόλου

3) την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτο-αντίγραφο διαβατηρίου, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ή άλλου νόμιμου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύ-που. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταθέσει φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου αποδει-κτικού μέσου των στοιχείων ταυτότητας από το οποίο, όμως, δεν προκύπτουν το πατρώνυ-μο και μητρώνυμο, θα καταθέτουν μαζί με τη φωτοτυπία του μέσου αυτού υπεύθυνη δή-
λωση για τα στοιχεία αυτά (πατρώνυμο – μητρώνυμο). Εφόσον οι υποψήφιοι είναι ανήλικοι, η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον κηδεμόνα τους.

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομι-κής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίω-ση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώ-σεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ φωτοτυπία γνωμάτευ-σης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαι-δευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΥ.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν να τους παρασχεθούν ειδικές διευκολύνσεις κατά την εξέταση, εξετάζονται μόνο στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, που θα λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οφείλουν να έχουν επιλέξει ένα από τα δύο κέντρα στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Η εξέτασή τους πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο πρό-γραμμα που ισχύει και για τους άλλους υποψηφίους. Οι ειδικές διευκολύνσεις παρέχονται κατά την εξέταση, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων και είναι ανά-λογες της διαγνωστικής έκθεσης του ΚΕΔΔΥ ή της πάθησης που αναγράφεται στη γνωμάτευση και είναι οι εξής:

α) Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας 3 «Κατανόηση προφορικού λόγου». Εναλλακτικά, μπορούν να ζητήσουν να εξετασθούν σε χωριστή αίθουσα, μόνοι τους με τη συνδρομή βοηθού εξέτασης.

β) οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας δύνανται να ζητήσουν να εξετασθούν μόνοι τους.
γ) οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης μπορούν να ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων εξέτασης, ενώ προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του η-λεκτρονικού υπολογιστή τους με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιήσουν το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν.

δ) Για υποψηφίους με μορφές δυσλεξίας και διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, με απόφαση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, είναι δυνατό να παραταθεί κατά περίπτωση και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με το πρόγραμμα η διάρκεια της εξέτασής τους πέραν της κα-θορισμένης από το πρόγραμμα, το ανώτερο μέχρι ένα τέταρτο της ώρας. Επίσης, οι ανωτέρω υπο-ψήφιοι είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διευκολυνθούν στην ενότητα 2, Παραγωγή γραπτού λόγου, από Βοηθό Εξέτασης.
ε) Βοηθό Εξέτασης δύνανται να ζητήσουν και οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρα-σης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέ-σβου. Οι αιτήσεις δεν αποστέλλονται με το ταχυδρομείο. Καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά την Τρίτη 2 Απριλίου 2019.

Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15.00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψηφίους και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου έ-χουν αναρτηθεί όλα τα σχετικά έγγραφα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

Στη Λέσβο: Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Γ. Μούρα 10, 811 00 Μυτιλήνη(τηλ. 22510-48263, 22510-48257) και στη Λήμνο: Γυμνάσιο Μύρινας, Μητροπόλεως 5, 81400 Μύρινα Λήμνου ( τηλ. 22540-22217)
Υπεύθυνος: κ. Αδαμίδης Γεώργιος