4 προτάσεις εγκρίθηκαν για την Λέσβο στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας άξιας 824,52.000€Από τις 8 προτάσεις εγκρίθηκαν οι τέσσερις

Οκτώ προτάσεις συνολικού ύψους 2.088.066,62 Ευρώ, κατέθεσε στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας, ο Δήμος Λέσβου στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων clld/leader, υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγικής ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από τις 8 προτάσεις εγκρίθηκαν οι εξής τέσσερις :

·         Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Παραλίας Θερμής, ύψους 420.000,00 Ευρώ
·         Ανάπλαση δημοτικού χώρου Ηρώου Λουτρών Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου ύψους 60.000,00 Ευρώ
·         Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8 Χ 8 στους Πύργους Θερμής, ύψους 344.520,00 Ευρώ
·    Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του ιστορικού αρχείου (Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Λέσβου, ύψους 73.689,48 Ευρώ

Οι υπόλοιπες προτάσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας θα προταθούν προς ένταξη στο Leader αλιείας. Οι δημοπρατήσεις των ενταγμένων έργων θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα.