Η νέα εκλογική διαδικασία για τις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων – Ανάλυση όλων των σχετικών διατάξεων του Ν/ΣΣτις διορθώσεις του Κλεισθένη, που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ, περιλαμβάνεται και η μεταβολή παραμέτρων της εκλογικής διαδικασίας του Μαΐου για τις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων.

Ο AIRETOS σταχυολόγησε και παρουσιάζει κατωτέρω, με απλά λόγια, όλες τις διατάξεις που συνθέτουν το νέο εκλογικό τοπίο στις εν λόγω Κοινότητες.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν η Παράταξη “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” που από τον Ιούλιο στις δημόσιες παρεμβάσεις της σε όλες τις θεσμικές διεργασίες της ΚΕΔΕ, αναδείκνυε επίμονα την αλλοίωση της λαϊκής ετυμηγορίας που προκαλούσε η διαδικασία εκλογής Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας βάσει του Κλεισθένη, κάνοντας λόγο για “αντιδημοκρατικές τερατογενέσεις”.

Το θέμα αναδείχθηκε εντονότερα, όταν τον Ιούλιο το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” με την Ανακοίνωση του Επικεφαλής του, Δημάρχου Αμφιλοχίας, Απόστολου Κοιμήση, δημοσίευσε συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής  του Κλεισθένη, που αποδείκνυε πως ο νόμος οδηγούσε πλειοψηφίες άνω του 50% της κάλπης, να ανατρέπονται στη συνέχεια με την έμμεση ψηφοφορία των μειοψηφιών.

Αυτή η διαδικασία του τέως ΥΠΕΣ, Π.Σκουρλέτη, λοιπόν, τώρα διαγράφεται, δικαιώνοντας πλήρως τις ενστάσεις των Αιρετών και το θεσμικό αγώνα που κατέβαλαν τόσους μήνες για να εξηγήσουν τα αυτονόητα.

Στη θέση της έρχεται να την αντικαταστήσει μια νέα, που αποτυπώνουμε κατωτέρω και στο εξής μένει να κριθεί από τους αυτοδιοικητικούς για τη θεσμική ορθότητά της ή μη.

Πρώτο χαρακτηριστικό της, είναι ότι τελειώνει την “εφεύρεση” περί έμμεσης εκλογής όταν ένας Συνδυασμός λάβει άνω του 50% στην κάλπη.  Δεν θα μπορεί πια η λαϊκή ψήφος να ανατραπεί μετά τις εκλογές με “συνεννοήσεις” των μειοψηφιών.

Το αρ.63 του Ν/Σ ορίζει ότι « Σε περίπτωση που Συνδυασμός πλειοψήφησε στην Κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος Σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το αρ.79 , όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.80 του ν.4555/2018 ».

Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον ο Συνδυασμός δεν θα έχει Υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας ως Επικεφαλής.  Θα περιλαμβάνει μόνο Υποψηφίους Συμβούλους Κοινότητας.

Ο Αλ. Χαρίτσης διατρέχει ολόκληρο το αρ.18 Α, που πρόσθεσε ο προκάτοχός του (με το αρ.16 του Κλεισθένη) στον Καλλικράτη, σβήνοντας οποιαδήποτε αναφορά σε Επικεφαλής Συνδυασμού, τόσο στο περιεχόμενο του Συνδυασμού όσο και στη δήλωση κατάρτισής του και στον τρόπο επίδοσής του.

Είναι το αρ.52 του Ν/Σ που υλοποιεί αυτές τις αντικαταστάσεις, ως εξής:

παρ.3: «Κάθε Συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψήφιους Συμβούλους της Κοινότητας (...) »
παρ.4: « ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του Συνδυασμού. Στη δήλωση του Συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά: α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του Συνδυασμού. β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων Συμβούλων Κοινότητας του Συνδυασμού. (...) »
παρ.5: « Η δήλωση του Συνδυασμού επιδίδεται από υποψήφιο Σύμβουλο της Κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του Συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία υποψήφιου Συμβούλου της Κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του Συνδυασμού, στον Πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου, είκοσι (20), το αργότερο, ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. (...) »

Εξίσου σημαντική είναι η παρ.2 του αρ.52 του Ν/Σ, που αντικαθιστά και αυτή κομμάτι από το αρ.18 Α ως εξής:

« 5. Ο αριθμός των υποψήφιων Συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων Συμβούλων του οικείου Συνδυασμού ».

Οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ, αφού το αρ.55 τροποποιεί τους σταυρούς προτίμησης που θέτει κάθε εκλογέας και είχαν οριστεί στο αρ.25 του Κλεισθένη.

Θα ισχύσει, δηλαδή, ότι « για την εκλογή Συμβουλίων Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 2 υποψηφίων Συμβούλων Κοινότητας »

Το νέο εκλογικό τοπίο ολοκληρώνει το αρ.67 του Ν/Σ, με το οποίο ο ΥΠΕΣ διαγράφει και ξαναγράφει σχεδόν ολόκληρο το αρ.80 του Κλεισθένη, ως προς τη διαδικασία εκλογής Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, όταν ο Συνδυασμός ΔΕΝ λάβει άνω του 50%.

Συγκεκριμένα:

I] Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου Συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο Σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής Συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του Συνδυασμού του, με τη διαδικασία της παρ.2».

II] Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, το Συμβούλιο της Κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων Συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη Συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του Δικαστηρίου περί ανακήρυξης του Συνδυασμού. Στη Συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε το Συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου.

Κατά τη συνεδρίαση, οι Σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του Πρόεδρου του Συμβουλίου Κοινότητας, το Σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής Συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο του δεύτερου Συνδυασμού.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο.

Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του αρ.89.

Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους».

III] Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παρ.1 έως και 4, μεταξύ του επόμενου σε σταυρούς προτίμησης Συμβούλου από το συνδυασμό του Προέδρου και του πρώτου Συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης του επόμενου σε σειρά εκλογής Συνδυασμού».