Προσλήψεις 2020 -2023: έως 29/3 ο προγραμματισμός που θα εφαρμόσουν οι επόμενοι Αιρετοί


Εξ. επείγουσα Εγκύκλιο για τον στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού της επόμενης τετραετίας, απέστειλε την 28η/2/2019 η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε εφαρμογή του πρόσφατου ν.4590/2019 (για τον οποίο έχετε ενημερωθεί στησελ.3 της Έντυπης Έκδοσης του AIRETOS )

Το σχέδιο προσλήψεων των ετών 2020-2021-2022-2023, μαζί με τις “στρατηγικές προτεραιότητες για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού” στα 4 αυτά έτη, πρέπει να σταλούν στο Υπουργείο μέχρι την 29η Μαρτίου.  Ειδικά όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  το ΥΠΕΣ θα συντάξει το τετραετές σχέδιο για τους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και τους εποπτευόμενους Φορείς τους -κατόπιν συλλογής των αναγκαίων στοιχείων από αυτούς - και θα το υποβάλει στο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις στρατηγικές προτεραιότητες 2020-2023 πρέπει να συμπληρωθούν από κάθε Φορέα “εμβληματικά έργα και δράσεις της περιόδου στα οποία θα συμβάλλουν οι προγραμματιζόμενες προσλήψεις”.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για εξαιρετικά παράδοξη διαδικασία, δεδομένου ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι προσλήψεις αφορούν εξ ολοκλήρου τη θητεία των επόμενων Δημάρχων και Περιφερειαρχών, αλλά και της επόμενης Κυβέρνησης.Εν τω μεταξύ όμως θα έχει μεσολαβήσει η λαϊκή ετυμηγορία.

Ήδη στα Προγράμματα των αυτοδιοικητικών υποψηφίων, πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι θέσεις για το ανθρώπινο δυναμικό.  Το πλήθος των μόνιμων προσλήψεων, η ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες,η ύπαρξη ή μη συμβασιούχων, οι συγκεκριμένες δομές που πρέπει να ενισχυθούν ή να καταργηθούν κ.ο.κ. Προτάσεις που διαφοροποιούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις. Ανάλογη διαμορφώνεται η κατάσταση και στους “μονομάχους” της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
Προκαλεί, συνεπώς, εύλογα ερωτήματα με ποια πολιτική νομιμοποίηση ή/και σκοπιμότητα ο νυν Δήμαρχος, ο σημερινός Περιφερειάρχης, ο Πρόεδρος ενός νομικού προσώπου,αλλά και ο νυν ΥΠΕΣ, μέρες πριν τις εκλογές,θα υποβάλει τις προτεραιότητες, τις προσλήψεις για έργα και δράσεις κλπ όλων των ετών της επόμενης αυτοδιοικητικής θητείας.

Ας δούμε τι ακριβώς ορίζει η ειδική ενότητα της Εγκυκλίου που φέρει τον τίτλο “ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ βάσει της παρ.2 του αρ.7 του ν.4590/2019” :

“Με τις προαναφερόμενες διατάξεις και για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι :«Για τον πρώτο, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού των ετών 2020-2023, τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του αρ.3, υποβάλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι την 29η Μαρτίου 2019.Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του αρ.4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ.6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.».

1.Κατόπιν των προεκτεθέντων παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες της παρούσας Εγκυκλίου όπως μας αποστείλουν τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων των ετών 2020-2023, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται, για κάθε έτος χωριστά :

α) Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες αποχωρήσεις)
β) το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ)οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωναμε την ισχύουσα νομοθεσία. (...)
δ) τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’ για τους εποπτευόμενους Φορείς και τις οικείες Ανεξάρτητες Αρχές.
(...)  Το ΥΠΕΣ θα πρέπει να συντάξει για τους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και τους εποπτευόμενους από αυτούς Φορείς χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο θα υποβληθεί στο Υπουργείο μας μέσα στην ως άνω προθεσμία. (...)

(2.Επίσης, μαζί με τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας και οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό αρχείο excel με τίτλο «Στρατηγικές Προτεραιότητες για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιόδου 2020-2023». (...)  Αντίστοιχο αρχείοθα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους ΟΤΑ Α΄καιΒ΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους από αυτούς Φορείς, το οποίο θα αποσταλεί από το ΥΠΕΣ στην Υπηρεσία μας.(...)

Τα εν λόγω σχέδια με τον τετραετή προγραμματισμό και τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,(...) μέχρι την 29η Μαρτίου 2019.

Προς διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του τετραετούς προγραμματισμού προσλήψεων παρακαλούνται όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς,οι οικείες Ανεξάρτητες Αρχές και οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και οι εποπτευόμενοι από αυτούς Φορείς, όπως διαβιβάσουν ΕΓΚΑΙΡΑ τα αιτήματά τους στα οικεία Υπουργεία, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή αυτών, από το εποπτεύον Υπουργείο στην Υπηρεσία μας, έως την τασσόμενη από τις διατάξεις προθεσμία.(...)“

Δείτε το πλήρες κείμενο της ΕγκυκλίουΑυτοδιοικητικές εκλογές ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΙΟΣ 2019 by LesvosPost

 Όλα τα νέα των εκλογών και των υποψηφίων όπως τα καταγράφει το δημοσιογραφικό επιτελείο του LesvosPost.com,  Για επικοινωνία lesvospost@gmail.com ..ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ