Προσλήψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου


Για την Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Ειδικότητες: ΤΕ Δασοπόνος, ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης