Ενημέρωση από το Κ.Λ Μυτιλήνης για το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών


”ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ’’

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης γνωρίζει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4256/2014 (Α΄92) προβλέφθηκε η δημιουργία του «Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» και σύμφωνα με το άρθρο 1 της Αριθ.ΠΟΛ.1209/12-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄5092) πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του.

Στο εν θέματι μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά α) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, β) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4256/2014 (Α΄92), γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, δ) τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του «του άρθρου δέκατου τρίτου» του ν. 4211/2013 (Α` 256), με αποκλειστική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη αντίστοιχα.

Η αίτηση για την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για τα ανωτέρω πλοία που είναι ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη θέση σε λειτουργία του e-Mητρώου Πλοίων ήτοι την 15-05-2019. Ο καθορισμός της διαδικασίας καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών πραγματοποιείται σύμφωνα με την Αριθ.ΠΟΛ.1209/12-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄5092) η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΛΑΤ46ΜΠ3Ζ-ΜΟΒ.