Προσλήψεις καθαριστών/ιστριών στο Δημοτικό σχολειό Δαφιων Λέσβου


«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθαριστών/ιστριών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου πρόκειται να προσλάβει καθαριστές/καθαρίστριες για τη σχολική χρονιά 2018-2019 με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το εξής σχολικό κτίριο:

- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΔΑΦΙΩΝ

 Ι. Δικαιολογητικά:

-Αίτηση (χειρόγραφη),
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
-Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα και άδεια εργασίας (σε φωτοαντίγραφα θεωρημένα για το ακριβές αυτών από δημόσια αρχή),
-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου/υποψήφιας ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου το αργότερο έως την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (σε περίπτωση επιλογής του/της),
- Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας,
- πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
- εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017 (τελευταίο),
- για τους υποψηφίους/υποψήφιες που είναι πολύτεκνοι, βεβαίωση ιδιότητας πολυτέκνου από τον αρμόδιο φορέα,
- για τους υποψηφίους που είναι διαζευγμένοι και γονείς ανήλικων τέκνων, των οποίων έχουν την επιμέλεια, δικαστική απόφαση που βεβαιώνει το γεγονός αυτό,  
-για τους υποψηφίους/υποψήφιες που είναι γονείς τέκνων με αναπηρία 67% και άνω ή που έχουν σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που βεβαιώνει την αναπηρία αυτή και βρίσκεται σε ισχύ,   
-επίσημο έγγραφο που να φαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΜ ασφαλιζομένου στο ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει) και αντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς ή εφόσον δεν υπάρχει, σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.
Όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο Α4 στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου   (εντός γηπέδου Μυτιλήνης) από την ημέρα της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο μέχρι και την Παρασκευή 25/01/2019 από τις 9:00 π.μ. έως τις 12.00 μ.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στα παραπάνω σχολεία και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

ΙΙ. Βαθμολογούμενα Κριτήρια Υποψηφίων:

1. Χρόνος Ανεργίας
ΜΗΝΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ
50
100
150
200
275
350
425
500
575
650
725
800
2. Τρίτεκνος-Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ
3
4
5
6
7
ΜΟΝΑΔΕΣ
150
200
250
300
350
3. Ανήλικα Τέκνα
ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ
1
 2
ΜΟΝΑΔΕΣ
30
 60
4. Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας
ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ
1
2
3
4
5
....
ΜΟΝΑΔΕΣ
50
100
150
200
250

5. Υποψήφιος που είναι γονέας με τέκνο/α με αναπηρία άνω του 67% ή που έχει σύζυγο με αναπηρία άνω του 67%
ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠ. ΑΝΩ 67%
1
2
3
4
5
ΜΟΝΑΔΕΣ
100
200
300
400
500
6. Οικονομικά Κριτήρια
Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα έτους 2017:
-από 0 έως 500 ............ 500 μόρια,
- από 501 έως 1.000 .......400 μόρια,
-από 1.001 έως 5.000 ......300 μόρια,
-από 5.001 έως 10.000 .....100 μόρια,
-από 10.001 έως 15.000 ....50 μόρια,
-από 15.001 και πάνω .......  0 μόρια,

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ