Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Β. Αιγαίου που εδρεύει στην Αγιάσογια την κάλυψη αναγκών καθαριότητας


Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.), που εδρεύει στην Αγιάσο της Λέσβου. Σύμφωνα με την προκήρυξη:

ΔΕΝ απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Λέσβου.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 14/1/2019 και ώρα 14.30 μ.μ. 


Περισσότερες πληροφορίες:
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Αγιάσος Λέσβου
Τηλ / Fax: 22520 22344 / 22052