Προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου



7 άτομα προσλαμβάνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη νομού Λέσβου .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, Επιβατηγός Λιμένας Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 υπόψιν κας. Ευστρατίας Σταυράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2251025349).

Αναλυτικά η προκήρυξη .