Προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου7 άτομα προσλαμβάνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη νομού Λέσβου .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, Επιβατηγός Λιμένας Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 υπόψιν κας. Ευστρατίας Σταυράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2251025349).

Αναλυτικά η προκήρυξη .