Απαλλαγή σεισμοπαθών της Λέσβου από τα δημοτικά τέλη

Με σχετικό σημείωμα του Β. Τεντόμα

Με το άρθρο 20 του πρόσφατου νόμου 4566 (ΦΕΚ Α’ 175/08.10.2018) προβλέπεται η απαλλαγή από 23-7-2018 από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων 'ολων των "κίτρινων" κτιρίων και για όσο διάστημα είναι αυτά ακατάλληλα προς χρήση.

Ο κ. Τεντόμας σημειώνει ότι προβλέπεται η απαλλαγή από 23-7-2018 από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων όλων των «κίτρινων» κτηρίων και για όσο διάστημα είναι αυτά ακατάλληλα προς χρήση. Αναλυτικά το σημείωμα του κ Τεντόμα:

Ν.4566 (ΦΕΚ Α’ 175/08.10.2018)
Άρθρο 20

Στο άρθρο 82 του β.δ. 24/1958 (Α΄171) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7.α. Ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το έλλειμμα που εμφανίζεται στο ισοζύγιο της ανταποδοτικής υπηρεσίας, εξαιτίας της ανωτέρω απαλλαγής, δύναται να καλύπτεται από κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης, έσοδα του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.

β. Οι υπηρεσίες δόμησης των οικείων δήμων αναζητούν αυτεπαγγέλτως τις εκθέσεις αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μη κατοικήσιμα ακίνητα, ενημερώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και παρακολουθούν τυχόν μεταβολές σε ότι αφορά την κατάστασή τους.».

2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 23.7.2018.