Στην 6 Νοεμβρίου δημοπρατείται ο εκσυγχρονισμός του Β’ Κτιριακού Συγκροτήματος του πρώην Θεομήτωρ στην Αγιασο

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της κτιριακής υποδομής

Δημοπρατείται στις 6 Νοεμβρίου το έργο «Εκσυγχρονισμός του Β’ Κτιριακού Συγκροτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην Θεομήτωρ)», συνολικού Προϋπολογισμού 885.000 ευρώ, από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της κτιριακής υποδομής, με βάση τους νέους κανονισμούς και τις σύγχρονες απαιτήσεις για τα Ειδικά Κτίρια.

«Με την ολοκλήρωσή του θα επιτευχθεί αφ’ ενός μεν σημαντική οικονομία ενεργειακών πόρων για το Κέντρο, αφ’ ετέρου δε, αναβαθμισμένο περιβάλλον για τους χρήστες του Κτιριακού Συγκροτήματος.
Πρόκειται για έργο που είναι συμβατό με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελεί ένα οριζόντιο κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων και αξόνων δράσης για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης,, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» τονίζει η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Κατερίνα Βόλτσιου.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» Άξονας προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» με τίτλο: «Δημιουργία, Επέκταση / Αναβάθμιση των Υποδομών Πρόνοιας, Κοινωνικής Φροντίδας και Χώρων / Δομών Υγιεινής».

Κύριος του έργου είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην Θεομήτωρ) και φορέας υλοποίησης του έργου η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.

Πηγή ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ