6 Προσλήψεις στο Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη - Η Προκήρυξη


6 Προσλήψεις στο Πανεπιστημίου Αιγαίου


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 29/02.08.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2017» (κωδ. 2869), το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα, ενδιαφέρεται για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.

Θέση 1-5

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με τις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Σπουδές
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Σπουδές
- Άριστη γνώση στατιστικού πακέτου SPSS
- Εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης
- Επιτυχής συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στους τομείς (α) της συμβουλευτικής, (β) της παιδοψυχολογίας και (γ) της Ειδικής Αγωγής
- Εμπειρία στην διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
- Εμπειρία στην Κατάρτιση Φακέλου Μαθήματος - Αναλυτική περιγραφή μαθήματος, βιβλιογραφικές αναφορές, διαχωρισμός διδακτικών ενοτήτων, μεθοδολογία
- Συμμετοχή ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια, με τόμους πρακτικών
- Δημοσίευση σε έγκριτα ελληνικά ή ξένα επιστημονικά περιοδικά με θεματολογία σχετική με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Θέση 6

Απαραίτητα προσόντα:

- Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
- Άριστη γνώση υπολογιστών, λογισμικών και στατιστικών πακέτων επεξεργασίας οικονομικών και λοιπών δεδομένων (SPSS, SAP, ERP), καθώς και των πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και Big Blue Button και αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης αυτών
- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην διοικητική και οικονομική υποστήριξη ερευνητικών, αναπτυξιακών και αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη πανεπιστημιακών προγραμμάτων δια βίου μάθησης
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ελένη Πρασσά (email: eprassa@aegean.gr

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018


Πηγή alfavita.gr