«Καινοτόμες Πολιτικές για τη Βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Περιοχών» -Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, Μυτιλήνη

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υλοποιεί το έργο Islands Of Innovation του Interreg Europe 2014-2020.


Το έργο (που βρίσκεται στο 2ο έτος δράσης του) διερευνά τις υφιστάμενες πολιτικές καινοτομίας και προσπαθεί να τις βελτιώσει προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου μέσω ενός Σχεδίου Δράσης που θα εκπονηθεί το 2019.

Το έργο εστιάζει στην διερεύνηση των υφιστάμενων πολιτικών και στη βελτίωση τους προκειμένου να υλοποιηθούν νέες δράσεις επιχειρηματικής καινοτομίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στόχος του έργου είναι να δώσει την δυνατότητα σε επιχειρηματίες και κυρίως στους νέους, να αναπτύξουν δραστηριότητες με καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προβλέπεται επίσης η λειτουργία μιας Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ – Stake holders Group) με τη συμμετοχή δημοσίων φορέων αλλά και εκπροσώπων της ιδιωτικής οικονομίας, που μπορούν να διαμορφώνουν ή/και να εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές, είτε να λειτουργούν επικουρικά σε θέματα καινοτομίας.

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στο  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.), στη Μυτιλήνη, πραγματοποιήθηκε η 3η  Ενημερωτική Τεχνική Συνάντηση, για εκτενέστερη παρουσίαση της προόδου του έργου, όπως και για τη διερεύνηση συμμετοχής νέων εμπλεκομένων στην Περιφερειακή Ομάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών έργου, στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος του έργου ISLANDS OF INNOVATION για λογαριασμό της Περιφέρειας, η εκπρόσωπος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου του έργου (στόχος, προϋπολογισμός έργου, δράσεις έργου, χρονοδιάγραμμα και εξερχόμενα του έργου), καθώς και των επόμενων δράσεων του. Επίσης, έγινε ειδική αναφορά και αναλυτική συζήτηση για την Περιφερειακή Ομάδα Εμπλεκομένων (ΠΟΕ) και την εμπλοκή της στο έργο τους επόμενους μήνες.
Αναπτύχθηκε δημιουργικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων (με την παρουσία και στελέχους της Διαχειριστικής Αρχής του  ΠΕΠ 2014-2020)αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για το έργο, ενώ έγινε αναφορά σε πιθανές συνέργειες με πολιτικές που αφορούν θέματα καινοτομίας και εφαρμόζονται στο Βόρειο Αιγαίο, όπως η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 2014-2020) όπου στόχος είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των τομέων: Αγροδιατροφή, Τουρισμός και Πολιτισμός και Ε-Οικονομία.


Τέλος, καταγράφηκε η ανάγκη να εντοπιστούν επιχειρήσεις από την περιοχή εφαρμογής του έργου στο Βόρειο Αιγαίο, ώστε να ενημερωθούν για αυτό και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από το σχέδιο δράσης του.