Προσλήψεις συνοδών και οδηγών στην Λέσβο


Ανακοίνωσή για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών και ένα (1) άτομο ειδικότητας Δ.Ε. Συνοδών, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 21/6/2019 για την ακόλουθη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει:

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Ελευθερίου ΒενιΖέλου 26, Τ.Κ.: 81100 - Μυτιλήνη εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, σε τοπικές εφημερίδες του νομού Λέσβου ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της παραπάνω Υπηρεσίας και στο κατάστημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (Αγ. Συμεών 17, Τ.Κ.: 81132- Μυτιλήνη) Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέσβου, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην αριθμ. πρωτ. 4262/16-07-2018 / ΣΟΧ 2 /2018 / (ΑΔΑ:ΩΡ7Ο4653ΠΣ-ΙΥ6) Ανακοίνωσή μας που βρίσκεται: α) ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου και στη διαδρομή: mail@vaigaiou.pde.sch.gr Ειδική Αγωγή Ανακοινώσεις β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Επιπλέον πληροφορίες επίσης μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο: 2251048166, (υπόψη: κ.Τζίτζιρα Ευστρατίου) Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», που περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή : Κεντρική σελίδα^ Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch