Έως 20/08 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Λέσβου και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου- 83 θέσεις στην Λέσβο


30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών


Ξεκινάει την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα φορέα και Ειδικότητα) 

01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο)

01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο) 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΤΕ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1