Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 57 θέματα ημερήσιας διάταξης – Δείτε όλα τα θέματα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ώρα 7:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγήτρια κα. Αντωνέλη Αναστασία
1.       
Καθορισμός ποσού για την προικοδότηση άπορων κορασίδων στην Δ.Κ Λουτρών έτους 2016 από το κληροδότημα ΜΑΡΙΑΣ ΑΠ.ΠΑΣΙΟΥΡΑ-Λουτρά
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Αντιπρόεδρος κ. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 138/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά «Έγκριση της Β΄ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Λέσβου, για το Οικονομικό έτος 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3.       
Πρόσληψη  προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών            ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4.       
Ακύρωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Κοπή Θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5.       
Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Υποέργου 6 «Τρόφιμα – Βρεφικές Τροφές/Παιδικές Τροφές/Ελαιόλαδο/Είδη Παντοπωλείου/ Είδη Οπωροπωλείου Σάλας στα πλαίσια του ΕΠ Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ» & του Υποέργου 7 «Τρόφιμα – Είδη Κρεοπωλείου – Σαλάνης  στα πλαίσια του ΕΠ Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ».
6.       

Παραλαβή εργασιών σύμβασης  παροχής υπηρεσιών: «Εργασίες Εργάτη Αποθήκης και Διανομής της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''»''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

7.       
Φιλοξενία γυναικών προσφύγων θύματα βίας στο Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λέσβου, μόνο σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις με μέγιστο διάστημα φιλοξενίας δύο ημερών
8.       
Αίτημα προς την Κυβέρνηση για ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της με την  κατάθεση Νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια για διαγραφές οφειλών προς του Δήμους πέρα από τις ισχύουσες διατάξεις, και συγκεκριμένα: στους δικαιούχους του ΚΕΑ και στους ανήκοντες στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αποδεδειγμένα και κατόπιν κοινωνικής έρευνας αδυνατούν να πληρώσουν
9.       
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος  έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για αποκατάσταση ζημιών σε οικοσκευές πληγέντων από σεισμό
ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ       Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
10.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"» που αφορά «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
11.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"» που αφορά «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
12.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ.πρωτ. 29085/26-6-2018)
13.  
α)Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Β-Δ Λέσβου, β)έγκριση της υπ’ αριθμό 120/2018 τεχνικής μελέτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
14.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του ιστορικού αρχείου (αποφάσεις Δ.Σ) του Δήμου Λέσβου» και έγκριση υποβολής πρότασης προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020.
15.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο Ενέργειες για την αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου Μανταμάδου» και έγκριση υποβολής πρότασης προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020
16.  
Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του άρθρου 5 του Ν.4407/2016 και του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), για την υλοποίηση του Έργου «Αναβάθμιση Συστήματος Αποχέτευσης από Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου (πρώην στρατόπεδο Παραδέλλη) έως Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης»
17.  
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Δημοτική Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων Λέσβου»
18.  
Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Δημοτική Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων Λέσβου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στα πλαίσια της πρόσκλησης οικ. 513/ 16.03.2018 με κωδ. Πρόσκλησης ΤΣ_14_6i_1 A/A ΟΠΣ 2141, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
19.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
20.  
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών-“Μαντζώρος Παναγιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε”
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
21.  
Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου στην Πελόπη & Αλλαγή Χρήσης σε πολιτιστικό κέντρο»
22.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες περιοχής Μυτιλήνης»
23.  
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δ.Ε. Λ. ΘΕΡΜΗΣ»
24.  
Σύσταση τριμελούς επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάσταση δρόμου προς Χίδηρα»
25.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στη Βρίσα και Λισβόρι που κατέρρευσαν λόγω του σεισμού της 12-6-2017 και των πρόσφατων βροχοπτώσεων για την άρση επικινδυνότητας» του Δήμου Λέσβου
26.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ’ επείγοντος»
27.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Βασιλικών»
28.  
Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 σε Παιδικούς Σταθμούς του  Δήμου Λέσβου»
29.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του  έργου: : «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής λόγω του κατεπείγοντος»
30.  
Χορήγηση παράτασης   προθεσμίας  Προγραμματικής  Σύμβασης  της  πράξης      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
31.  
Χορήγηση παράτασης   προθεσμίας  της Προγραμματικής  Σύμβασης  Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του Δ.Σ Σκαλοχωρίου και αντικατάσταση κουφωμάτων»
32.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών καταγραφής αναγκών παιδικών χαρών
33.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άρση επικινδυνότητας οδών Δ.Ε Πέτρας (θέση Αυλάκι και στην Σκουτάρου προς Τσιχράντα»
34.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΑΣ»
35.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από Κάπη προς Αγ.Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας»
36.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τριών εσχαρων στην περιοχή Σκαμιούδα της Δ.Κ Άντισσας»
37.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών κοινοτικού καταστήματος Πελόπης της Δ.Ε. Μανταμάδου»
38.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο :
«Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον αύλειο χώρο του 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, στο Χάλικα και στη Λαγκάδα για την άρση της επικινδυνότητας των υφιστάμενων τοιχίων »
39.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων της πόλης της Μυτιλήνης  » της Δ.Ε. Μυτιλήνης
40.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο
« Επίστρωση τμήματος υφιστάμενος δρόμου ΧΖΛ Σκ. Καλλονής »
41.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινή / Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο :« Επισκευή Αθανασιάδειου καφενείου στην Δ.Κ. Πλωμαρίου »
42.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο «Έργα Πρόσβασης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου - Συκούντας »
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                            Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
43.  
Έγκριση διενέργειας εργασιών συντήρησης των συστημάτων λειτουργίας σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης
44.  
Έγκριση διενέργειας εργασιών συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας ήχου εικόνας και φωτιστικών σκηνής σινεμά για τον Εξοπλισμό των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δ. Λέσβου (Δ.Θ. κλπ)
45.  
Διόρθωση της αριθ. 937/2017 απόφασης Δ.Σ Λέσβου με θέμα «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής μέρους Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα την παρουσίαση του επιλεγμένου έργου τέχνης που φέρει τον τίτλο «HOME SWEET HOME» στη Δημοτική Πινακοθήκη (ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ) στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης»
46.  
Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών (αριθ.πρωτ. 28388/22-6-2018)
47.  
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καλλιτεχνική εκδήλωση που φέρει τον τίτλο «Παρουσίαση παράστασης Εθνικού Θεάτρου Ηλέκτρα του Σοφοκλή» στο Θέατρο Κάστρου της Μυτιλήνης στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για το καλοκαίρι 2018.
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
48.  
Έγκριση 37ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
49.  
Έγκριση 39ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
50.  
Έγκριση 40ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
51.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (αριθ.πρωτ. 28022/20-6-2018)
52.  
Αποδοχή πιστώσεων (έγγραφο αριθ.πρωτ. 29288/27-6-2018)
53.  
Έγκριση συμψηφιστικής πίστωσης λόγω επαναυπολογισμού ποσών αποζημίωσης για αντικατάσταση οικοσυσκευών από το σεισμό της 12/6/2017
54.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων (ελαιοκτημάτων και αγρών-2018 Α’)
55.  
Διαπίστωση λύσης της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου: καταστήματος (γραφείου) 1ου υπέρ το ισόγειο ορόφου, στη θέση ΤΣΑΜΑΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥ-παράδοση & παραλαβή ακινήτου-Εξέταση του αρ.πρωτ. 26091/8-6-2018 αιτήματος του Παράσχου Βερβέρη
56.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ    Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
57.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου