30 προσλήψεις συμβασιούχων από τον Δήμο Λέσβου

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350597/551 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Καρνέζη Παναγιώτα, Καπηλάρης Κων/νος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και τη Τετάρτη 01/08/2018.