Έχει άλογα ο Δήμος Λέσβου; - Διαβάστε την απόφαση του Δημάρχου Λέσβου

Μια περίεργη απόφαση ανακαλύψαμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Ο Δήμος Λέσβου απ΄ όσο ξέρουμε δεν εκτρέφει άλογα…

Όμως για κάποιο λόγο πιθανών για κάποιο σύλλογο και με απόφαση Δημάρχου ο δήμος διενεργεί διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου αξίας 600€… για όλο το έτος 2018..

Μικρό το ποσό ναι.. Αλλά για ποιο λόγο;….

Εδώ ταιριάζει το «Έχω και άλογο πάμε μια βόλτα..»


Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέξαμε ο Δήμος Λέσβου έχει άλογα, και συγκεκριμένα στον Μολυβο τα οποία τα χρησιμοποιούν για την συγκομιδή των σκουπιδιών.

Μετά από σχετική ενημέρωση:


Ο δήμος είναι υποχρεωμένος να μαζεύει άλογα , μουλάρια , γαϊδούρια που ασυνείδητοι ιδιοκτήτες παρατάνε. Σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να μεσολαβήσει κάποιο χρονικο διάστημα πριν ο δήμος τα βγάλει σε πληστειριασμο. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό , τα συμπαθή τετράποδα , έχουν ανάγκη τροφής. Γιατί αυτό λοιπόν και το παράξενο για πολλούς κονδύλι. 
Η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 25-05-18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρ. 116, 118, 120. 4. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του θέματος 5. Το αριθ. 18727/24-04-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καταχωρημένο ως πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002994896. 6. α) Τη με αριθ. 761/17-05-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ4Α4ΩΛΦ-4ΟΤ και β) τη βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1 7. Τη με αριθ. 391/21-05-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ, αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ.: 18REQ003132986. 8. Τη με αριθ. 7/2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ Α.

Τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: " Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου ", προϋπολογιζόμενης αξίας 600,00 ευρώ, με τον ΦΠΑ 9% , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με τη με αριθ. 7/2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.