Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»


Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού στην Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αγία Παρασκευή μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου.


Επειδή η έλλειψη επαρκούς προσωπικού θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανήμπορων γερόντων και δεν μπορούν να παρασχεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις αρχές του Ιδρύματος όσο και του Κράτους για Κοινωνική Ευαισθησία και Κοινωνική Προστασία προτείνω την πρόσληψη Προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες βάση των ανωτέρω διατάξεων για τις παρακάτω ειδικότητες:

· Τέσσερις (4) Υπάλληλους Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ο φ ω ν α :

Α.

 Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ιδρύματος, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών που θα αρχίσει στις αρχές του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα:

· Τέσσερις (4) Υπάλληλους Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.

Β.

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 του σκέλους των εξόδων του Ιδρύματος