22.380,37€ από τον Δήμο Λέσβου για την λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου

Αν και τα αδέσποτα στο νησί μας όλο και πληθαίνουν ο δήμος διενεργεί διαγωνισμό με σκοπό την Προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων κλπ αξιας 22.380,37€..!!

Αναλυτικά η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ Α.

Τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: " Προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων κλπ για την λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου", προϋπολογιζόμενης αξίας 22.380,37 ευρώ με τον ΦΠΑ , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Β. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με τη με αριθ. 55/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.