19.000€ από τον Δήμο Λέσβου για το Χριστουγεννιάτικο χωριό στην Πλατεία Σαπφους Μυτιλήνης

Σύνολο έως τώρα για τις εκδηλώσεις στην Μυτιλήνη 42.000€… και έπεται συνέχεια…


Κόντρα στο κλίμα των ημερών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας, ο Δήμος είναι έτοιμος για την διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα δώσουν μια διαφορετική, χαρούμενη νότα στην Μυτιλήνη κατά την περίοδο των γιορτών.

Την προηγούμενη Πέμπτη δημοσιεύτηκε η κανονιστική απόφαση για την Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα λειτουργήσει στην πλατεία Σαπφούς και στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από Συλλόγους ή ιδιώτες και καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αντίθεση με πέρυσι, η Δημοτική Αρχή θέτει στο εξής συγκεκριμένους κανόνες για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και για την λειτουργία κάθε δραστηριότητας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος που δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες…. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν πέρασαν λίγες ημέρες που αναφέραμε για τα 23.000€ από τον Δήμο Λέσβου για αγορά χριστουγεννιάτικων ειδών διακόσμησης και προχθές αναρτήθηκε νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου Λέσβου που κάνει λόγω για 19.000€ με σκοπό την διαμόρφωση της Πλατείας Σαπφους για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις….ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Σύνολο έως τώρα για τις εκδηλώσεις στην Μυτιλήνη 42.000€… και έπεται συνέχεια…

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό»Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της εργασίας τεχνικής υποστήριξης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Πλατεία Σαπφούς, προϋπολογισμού 19.000,00 € με το Φ.Π.Α 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού, οδός Πεσμαζόγλου 1 Μυτιλήνη, την 15ην Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Αναλυτικά :


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εργασία τεχνικής υποστήριξης
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Πλατεία Σαπφούς. Ως τεχνική
υποστήριξη νοείται η παροχή των ακολούθων υπηρεσιών:

1. Παραλαβή Χριστουγεννιάτικου δέντρου από μεταφορική και τοποθέτησή
του στην Πλατεία Σαπφούς. Το δέντρο έχει ύψος 9 μέτρα και διάμετρο 3
μέτρα. Για την τοποθέτηση του απαιτείται γερανός και θα πρέπει να
τοποθετήσουμε συρματόσχοινα με εντατήρες για να επιτύχουμε καλή
ευστάθεια

2. Αποξήλωση του δέντρου μετά τι πέρας των προγραμματιζόμενων
εκδηλώσεων – συσκευασία και μεταφορά του σε αποθήκη του Δήμου. Για
την αποξήλωση απαιτείται γερανός

3. Μίσθωση και τοποθέτηση dimmer pac 12 channel for led ελεγχόμενο από
κονσόλα φωτισμού με προγραμματισμό σε σύνδεση με μουσική του
χώρου

4. Μίσθωση και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος για back round μουσική
στο χώρο της πλατείας Σαπφούς. Το σύστημα θα περιλαμβάνει 8 ηχεία με
τους ενισχυτές – κονσόλα ήχου – mp3 player και θα παίζει αδιαλείπτως
όλη την ημέρα έως τις 12 μ.μ.

5. Μίσθωση και τοποθέτηση δύο ξύλινα Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια
διαστάσεων 2,5 x 2,5 μέτρων στολισμένα με φωτάκια

6. Ρευματοδότηση του χώρου των εκδηλώσεων από πίνακα του Δήμου ο
οποίος βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων. Παροχή 5x63A - πίνακας
διανομής ρεύματος

7. Μίσθωση και τοποθέτηση εξέδρας 90 τ.μ. ανεπτυγμένη σε τρία επίπεδα
για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Σαπφούς. Η
εξέδρα θα φιλοξενήσει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του
δήμου από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου

8. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης ανάματος του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου. Το ηχητικό σύστημα ισχύος 12 kwatt θα συνοδεύεται από
κονσόλα ήχου - effect rack - monitor – back line - μικρόφωνα - DI - και ότι
άλλο απαιτείται για να καλύψει όλα τα πολιτιστικά δρώμενα που θα
πραγματοποιηθούν (Συναυλία - χορωδίες - χορευτικά κ.λ.π.)

9. Καλλιτεχνικός φωτισμός του stage και της πλατείας στην εκδήλωση
ανάματος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. O φωτισμός θα γίνει με 32 Par
Led RGB τοποθετημένα σε support 9 x 8 μέτρων

10. Βραδινή φύλαξη του χώρου από τις 10 μ.μ. έως τις 10 π.μ. της επόμενης
ημέρας. Η φύλαξη θα υπάρχει από την πρώτη ημέρα έως την λήξη του
συνόλου των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (Υπολογίζουμε περίπου
25 ημέρες.)

11. Τεχνικός βάρδιας από τις 10 π.μ. έως το βράδυ για τον συνεχή έλεγχο της
ηλεκτρικής εγκατάστασης και για την μουσική επιμέλεια. (Υπολογίζουμε
περίπου 25 ημέρες.)

Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και
λήγει σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας, το αργότερο στις
08/01/2018. Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου θα γίνουν οι εργασίες
αποξήλωσης και αποσύνδεσης.

Η ανάθεση της εργασίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» και ιδίως των άρθρων 116 και 117
2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό.

Το τελικό ύψος της δαπάνης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του Δήμου και τις
εντολές της υπηρεσίας και δεν θα ξεπεράσει το όριο των 19.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%.

Μυτιλήνη Νοέμβριος 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ