Εκλογές στο Επιμελητήριο Λέσβου- Όλο το χρονοδιάγραμμα έως τον Δεκέμβριο

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει   από την εκλογική επιτροπή την Δευτέρα 27/11/2017

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λέσβου μετά την από 19/10/2017 συνεδρίασή της, ανακοινώνει  το χρονοδιάγραμμα για τις  προγραμματισμένες εκλογές  της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017, που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου και στο παράρτημα αυτού στη Λήμνο,  για την ανάδειξη των 21 νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου :

1) Η προθεσμία για την εξόφληση-διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων έως το 2016 λήγει την Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 15:00 μμ.

2) Η κύρωση των προσωρινών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως τις 15/12/2016,  θα γίνει από την εκλογική επιτροπή την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.   Την ίδια μέρα θα δημοσιευτεί ανακοίνωση στον τύπο για την έκθεσή των προσωρινών εκλογικών καταλόγων, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 έως την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017. Κατά τις ως άνω μέρες (20, 21, 22 και 23 Νοεμβρίου) θα γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων οι οποίες θα πρέπει να επιδοθούν στην Εκλογική Επιτροπή με δικαστικό επιμελητή και θα εκδικαστούν εντός τριών (3) ημερών (άρθρο 4 παρ. 2 πδ 372/1992), με καταληκτική προθεσμία  την 27/11/2017, ημέρα Δευτέρα.

3) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, όσων έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως   τις 15/12/2014, κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού,  το αργότερο μέχρι την   Τετάρτη 15   Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00μμ.  Εκάστη αίτηση συνοδεύεται   από απόδειξη καταβολής 50,00 ευρώ στο Ταμείο του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 3γ παρ. 4 Ν. 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του αυτού νόμου.  Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.     Η αίτηση υποψηφιότητας και τα έντυπα εξουσιοδότησης χορηγούνται από τη γραμματεία του Επιμελητηρίου (αρμόδιος υπάλληλος ο Παναγιώτης Ντουνιάς).   Επίσης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου   www.lesvos-chamber.com  όπου μπορούν να εκτυπωθούν.

4) Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει   από την εκλογική επιτροπή την Δευτέρα 27/11/2017 και θα δημοσιευθεί. Από την επομένη, ήτοι την 28/11/2017 και έως τις 30/11/2017 ημέρα Πέμπτη, γίνονται δεκτές οι ενστάσεις κατά των υποψηφίων ενώπιον της εκλογικής επιτροπής. Έως τη Δευτέρα 4/12/2017 η εκλογική επιτροπή θα εκδικάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις, θα συντάξει τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων τον οποίον και θα αναρτήσει την ίδια μέρα στα γραφεία του Επιμελητηρίου και στην ιστοσελίδα του. Την αυτή ημέρα θα γίνει και ο καθορισμός του τύπου των ψηφοδελτίων.

5) Καλούνται  τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι  δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα, (ΟΕ και ΕΕ άνω των 2 μελών, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και Συνεταιρισμοί), να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους, νομίμως υπογεγραμμένες, στη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ. Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που δεν θα υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων που έχει συντάξει η εκλογική επιτροπή βρίσκονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου, επιπλέον έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου.  Η κύρωση των οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει από την εκλογική επιτροπή την ίδια μέρα (Παρασκευή 8/12/2017 και ώρα 15:00 μμ).

Εφιστάται η προσοχή στις ως άνω ημερομηνίες, καθόσον η μη τήρησή των συνεπάγεται  το εκπρόθεσμο της επιχειρητέας πράξης.Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, (αρμόδιος υπάλληλος Παναγιώτης Ντουνιάς τηλ. επικοινωνίας 2251028431/28564)

Για την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λέσβου
 Η  Πρόεδρος
Θελξιόπη Δ. Τσερδάνη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ