Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου- 1ο θέμα η Ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα στη Λέσβο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 55 θέματα ημερήσιας διάταξηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:


           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  1.  
Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Καταστάσεων Χρήσης 2014 Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος     κ. Τσουπής   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα στη Λέσβο
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
2
Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3
Ενημέρωση για την εφαρμογή της Υ.Α. 1332/93570/23-8-2016 που αφορά τα Δημοτικά Βοσκοτόπια, καθώς  και λήψη απόφασης για συμμετοχή των Δημοτικών  Βοσκοτόπων στα Διαχειριστικά Σχέδια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που θα υλοποιηθούν
4
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα) ΔΕ Μυτιλήνης»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017
6
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 60.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
7
Έγκριση διάθεσης πίστωσης κάλυψης δαπάνης κηδείας άπορου πολίτη με το ακρωνύμιο Ι.Ι.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
8
(α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και  προμήθειας λιπαντικών Δήμου Λέσβου για το έτος 2018, (β) έγκριση της υπ’ αριθμό 174/2017 τεχνικής μελέτης
9
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών (Α.Π. 60789/2-10-2017)
10
Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παροχής γνώμης για απόσυρση οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11
Αποδοχή Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο “Smart Cities”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020
12
Έγκριση της επικαιροποιημένης, με αρ.50/2016 μελέτης και Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ  - Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από την Περιφέρεια Β.Αιγαίου, Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης»
13
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου, και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
14
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Υπηρεσία  εκπόνησης ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση  του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου.»
15
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (α.π. 61686/4-10-201)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
16
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 100/2017 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/6/17  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)»
17
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 98/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/06/17 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ)», αναδόχου Χατζηαποστόλου Γεωργίου
18
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 98/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/06/17 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ)», αναδόχου Λαγουτάρη Παναγιώτη
19
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 68/2017 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»
20
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας και Επανασχεδιασμός τμήματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης»
21
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου»
22
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Αποπεράτωση εργασιών εσωτερικών χώρων παλαιού ελαιοτριβείου Κάτω Τρίτους»
23
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ταξιαρχών Δ.Δ Παπάδου Δήμου Γέρας»
24
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου πλην της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό»
25
Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
26
Έγκριση μελετών για τις ανάγκες εγκατάστασης προκατασκευασμένων οικίσκων σε Σχολικές μονάδες που  υπέστησαν ζημίες  από  την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 και τρόπου ανάθεσης
27
Χορήγηση 5ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ»
28
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Κρεμαστής Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λέσβου»
29
Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής, του Δήμου Λέσβου»
30
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ»
31
Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
32
Έγκριση του 2ου και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης (Μεσότοπο-Πτερούντα-Χίδηρα) για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ’ επείγοντος»
33
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
34
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Επισκευή Δημοτικών Τουαλετών Πλωμαρίου»
35
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση Αγωγού Ύδρευσης στον Κόμβο Αγ. Παρασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου 36η Εθνική Οδό Μυτιλήνης – Καλλονής»
36
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων Μόριας»
37
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση Αγωγού στην θέση Ράχη Αγ. Παρασκευής»
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
38
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 258/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά «6η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτος 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
39
Συμπλήρωση της αριθμ. 543/2017 Απόφασης του Δ.Σ. Λέσβου με θέμα «Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «Τα Οθωμανικά Μνημεία της Λέσβου»
40
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την καλλιτεχνική εκδήλωση που φέρει τον τίτλο «Μελωδικά Χριστούγεννα», στη Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης,  στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για τα Χριστούγεννα
41
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Χορωδίας του Δήμου Λέσβου στο  4ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
42
Έγκριση μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε αποθήκες και γεωργικά κτίρια εκτός οικισμού
43
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 501/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της 45ης -ορθή επανάληψη- τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
44
Έγκριση 69ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
45
Έγκριση 71ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
46
Έγκριση 72ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
47
Έγκριση 73ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
48
Έγκριση 75ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
49
Έγκριση 76ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
50
Έγκριση 77ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
51
Έγκριση 78ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
52
Έγκριση ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης Προμήθειας Αλατιού για την οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές  και  προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν. 4412/2016)
53
Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, ήτοι Ομάδα 5 αγροτεμαχίων στη θέση ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ή ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ Πολιχνίτου
54
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
55
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου