Μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Λέσβο δημιουργεί ο Δήμος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ


Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του, για την χρονική περίοδο έως και 30 Απριλίου 2018, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 16-6-2017.

Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική Ενότητα και για το σκοπό αυτό, στην προσφορά θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. θα δραστηριοποιηθεί.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν:

1. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ή στα Μητρώα Εμπειροτεχνιτών της αντίστοιχης κατηγορίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, άρθρο 8, παρ. 1, στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

- Το μέσο ή μέσα που έχουν στην κυριότητά τους

- Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις Δ.Ε. που θα επιλέξουν από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

- Αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την αμοιβή που έχει καθοριστεί από την 378/2017 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Λέσβου

- Διαθέτουν νόμιμα εκδοθείσα επαγγελματική άδεια χειριστή - Η μη εκπλήρωση των παραπάνω όρων αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 3 ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50557, 22513-50562, αρμόδιες υπάλληλοι: κ Τσαπώνη Μαρία, κ. Παπασωτηρίου Ελευθερία

Ο Αντιδήμαρχος, Ποιότητας Ζωής Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Καρασάββας Νικόλαος