Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου με 45 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 & ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 351/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρόπολης Θερμής
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
2
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά «Έγκριση Α’ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
3
Έγκριση ψηφίσματος ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ για το Σχέδιο τροποποιήσεων του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
4
Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν συνεδριάζει ως συλλογικό   πειθαρχικό όργανο κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007
5
Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λέσβου (ΣΕΜΔΛ)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6
Ανάκληση  της αριθμ.  24/2015 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: «Έγκριση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα»  
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
7
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους οικονομικά αδύνατους πολίτες με τα ακρωνύμια Π.Ν. και Ρ.Γ.
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
8
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «3η Τροποποίηση προϋπολογισμού    οικ. Έτους 2017 ». 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
9
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
10
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της ΔΕΥΑΛ για την υλοποίηση της πράξης  ¨Επισκευή τμημάτων των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου από το σημείο υδροληψίας στη θέση Ύδατα Ιππείου Λέσβου στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Μυτιλήνης¨ και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου σ΄ αυτήν
11
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»
12
Έγκριση υποβολής πρότασης  στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο  «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
13
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Αυτόνομων Φωτιστικών Σωμάτων σε ιστούς παραδοσιακού τύπου»
14
Έγκριση του τρόπου ανάθεσης υλοποίησης του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Πλωμάρι»
15
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ¨Πετρί 2¨ της Δ.Ε Πέτρας Δήμου Λέσβου και Υποδομές ΣΜΑ Πέτρας – Μήθυμνας»
16
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λουτρών»
17
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή τριών τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στον αύλειο χώρο του 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, στον Χάλικα και στην Λαγκάδα, για την άρση επικινδυνότητας των υφισταμένων τοιχίων»
18
Έγκριση Πρακτικού Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία και λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου για το  έργο: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απόβλητων (ΧΑΔΑ) στην Θέση Ουτζά - Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου»
19
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Ουτζά – Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου»
20
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του  έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΤΟ ΧΑΛΙΚΑ ΚΑΙ  ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ  YΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ»
21
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311»
22
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Σκάλας Λουτρών»
23
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 173/2016 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΊΕΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 28 ΚΑΙ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
24
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 185/2016 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΊΕΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 28ης ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ)»
25
Έγκριση παράτασης του χρόνου  εργασιών του 2ου υποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  ΑΞ.4- ΠΑΑ LEADER ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"
26
Έγκριση παράτασης του χρόνου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου και Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Άντισσα»
27
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων της Δ.Ε Καλλονής, του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
28
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στη Φιλαρμονική του Δήμου Λέσβου της χρήσης Δημοτικού οικίσκου κοντά στο Υδραγωγείο στην συνοικία «ΚΑΜΑΡΕΣ» Μυτιλήνης
29
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  για  επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων για την τοπική εορτή του Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
30
Ορισμός ταμειακού υπολόγου για διαχείριση  των τραπεζικών λογαριασμών:  α) του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου  MIS 5001001 ΕΠ 0881»  & β) του έργου «Αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 3ου, 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου   Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου  MIS 5001086 ΕΠ 0881»
31
Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
32
Έγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
33
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017 (Απόφαση Ο.Ε. 260/2017)
34
Αποδοχή πιστώσεων
35
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος του  Δήμου Λέσβου
36
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου
37
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ : α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ γ)  «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του  Δήμου Λέσβου»
38
Έγκριση διενέργειας διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων για τις ανάγκες των Δ/σεων Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του  Δήμου Λέσβου
39
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου
40
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου
41
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ: α) ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ, β) ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», γ) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», δ) ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
42
Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης
43
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου (ΚΑΦΕΝΤΑΡΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ)
44
Αναγνώριση λανθασμένης εγγραφής στο κτηματολόγιο του πρώην Δήμου Λουτρόπολης Θερμής
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
45
Έγκριση ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καταγραφής κάδων και διαδρομών του συστήματος συλλογής – μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Λέσβου, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS