Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σιγρι για το καλοκαίρι

Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Σίγρι


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την αριθμ. 165/2015 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου, σύμφωνα με την εισήγηση της αριθ.6/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως εξής:

1. Ισχύει η μονοδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου μόνο κατά τη θερινή περίοδο, ήτοι από 1ης
Ιουνίου έως και 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους με την ίδια κατεύθυνση κίνησης που ίσχυε στην αρχική απόφαση.

2. Ισχύει η πεζοδρόμηση στην κεντρική πλατεία Σιγρίου από 1ης Ιουνίου έως 15η Σεπτεμβρίου
εκάστου έτους από τις 20.00μ.μ έως 1.00 π.μ. καθημερινά με την τοποθέτηση φορητού σήματος απαγόρευσης διέλευσης.


3. Απαγορεύεται η διέλευση γεωργικών μηχανημάτων από την κεντρική οδό του Σιγρίου, καθώς και η στάθμευση αυτών εντός του οικισμού κατά τη θερινή περίοδο, ήτοι από 1ης Ιουνίου έως 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους με την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων Ρ-18 (Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα) και Ρ-39 (Απαγορεύεται η στάθμευση),.