Μυτιλήνη: Ενημέρωση για την εγγραφή στο σύστημα FLEGIT για να συνοδεύουν τις αποστολές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

Ενημέρωση για την εγγραφή στο σύστημα FLEGIT


Μετά τη δημοσίευση του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1387 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, η Ινδονησία καθίσταται η πρώτη χώρα η οποία θα μπορεί να εκδίδει άδειες FLEGT, για να συνοδεύουν τις αποστολές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης αδειών FLEGT από την Ινδονησία είναι η 15η Νοεμβρίου 2016. Τα προϊόντα ξυλείας τα οποία απαιτούν άδεια FLEGT καθορίζονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου.

Οι εισαγωγείς Ξυλείας που προτίθενται να εισάγουν δια του Τελωνείου Μυτιλήνης,  ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας από τις χώρες που έχουν ενταχθεί στον Κανονισμό FLEGT υποχρεούνται να υποβάλουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στην Δ/νση Δασών Λέσβου μαζί με την   ‘Άδεια FLEGT’ και το προβλεπόμενο ειδικό παράβολο των εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της άδειας FLEGΤ.

Επιπλέον τίθεται σε λειτουργία και το Σύστημα  FLEGIT/TRACES εκ μέρους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το οποίο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα  που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα χρησιμοποιείται ως κεντρικό αποθετήριο όλων των αδειών FLEGT που προορίζονται για τις χώρες της Ε.Ε.

Οι χρήστες  αυτού του συστήματος θα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή Αρχές Αδειοδότησης (π.χ. προς το παρόν η Ινδονησία), Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές για τον Κανονισμό FLEGT των Κρατών Μελών της Ε.Ε., Τελωνεία της Ε.Ε. και εισαγωγείς όπως και οι πράκτορές τους. Κάθε ένας θα έχει διαφορετικό ρόλο και διαφορετικό βαθμό πρόσβασης στις πληροφορίες ανάλογα με τον ρόλο του και θα εισέρχεται σε αυτή την πλατφόρμα με την χρήση συγκεκριμένου ονόματος χρήστη και κωδικού που θα πρέπει να δημιουργήσει ο ίδιος.  

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Καλούνται οι εισαγωγείς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από τρίτες χώρες και άμεσα, στην παρούσα στιγμή, από την Ινδονησία, να εγγραφούν στο εν λόγω σύστημα. Η εισαγωγή, εγγραφή και χρήση αυτού του συστήματος είναι υποχρεωτική και αναγκαία  για την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου.

Πληροφορίες: 

ειδικό δικτυακό τόπου της ΕΕ http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_el.htm
ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT)
ειδικό δικτυακό τόπο της ΕΕ για τις άδειες FLEGT: http://www.flegtlicence.org/ και

Δ/νση Δασών Λέσβου, τηλ.: 2521050905.