Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου-Δείτε τα 47 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΙΔΙΚΗΣ & ΤΑΚΤΗΣ) ΤΗΝ 19-12-2016


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:


           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Καταστάσεων Χρήσης 2013 Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαρός

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Σύνταξη Ψηφίσματος στήριξης του αγώνα των Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου κατά των τραπεζικών ιδρυμάτων
2
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55767/6-10-2016 προκήρυξη του Δήμου Λέσβου
3
Συμβολή του Δήμου Λέσβου στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Τ.Α.Α. και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκμετάλλευση του «Σάρλιτζα» Λουτροπόλεως Θερμής
ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΛ                                                                    Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
4
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 459/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με θέμα «Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕΥΑ Λέσβου έτους 2017»
ΨΗΦΙΣΜΑ                                                                                                                     Εισηγητής: κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
5
Σύνταξη ψηφίσματος για τους πλειστηριασμούς
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
6
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2017»
7
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
8
Συνέχιση κατά παρέκκλιση λειτουργίας καφέ-εστιατορίου επί της Πλατείας Κωνσταντινουπόλεως (Πάρκο Αγίας Ειρήνης) στη Μυτιλήνη από την εταιρεία Quality Taste-Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Catering
9
Έγκριση συμπληρωματικών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
10
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 68.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
11
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
12
Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δημοτικής                Ενότητας Μήθυμνας για το έτος 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
13
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την ενταγμένη πράξη «Αποκατάσταση Τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου, “Ουτζά - Λεμονού” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί 2” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας – Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΔΕ)
14
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάσταση δρόμου προς Χίδηρα»
15
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Δημοτικών Δρόμων Δήμου Λέσβου πλην της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με Ασφαλτικό»
16
Έγκριση 2ου και Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΧΑΛΚΕΛΙΑ” ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
17
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
18
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου του Δήμου Λέσβου»
19
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Άμεση Αποκατάσταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου»
20
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός δύο αντλιοστασίων δικτύων αποχέτευσης Δήμου Πέτρας»
21
Συγκρότηση Επιτροπής για την διαπίστωση βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απόβλητων (ΧΑΔΑ) στην Θέση Ουτζά - Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου»
22
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου Τ.Κ. Ακρασίου »
23
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις Οδών και Εσωτερικού Δικτύου της Δ.Ε Καλλονής (Καλλονή-Παρακοίλων-Σκαλοχωρίου)»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
24
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας του ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟΥ Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
25
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
26
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
27
Εξέταση αιτήματος διάθεσης σωσιβίων για κατασκευή μνημειώδους σημαίας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
28
Έγκριση 4ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
29
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λέσβου και Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2017
30
Χρέη της ΔΕΠΤΑΜ προς την εταιρεία με την επωνυμία ΗΧΩ ΑΕ και την εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΦΕΑΣ ΕΠΕ.
31
Έγκριση 99ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
32
Αποδοχή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Λέσβου
33
Αποδοχή πίστωσης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς το Δήμο Λέσβου για Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2016-2017
34
Έγκριση μείωσης του τέλους έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου για τους κατοίκους του Δήμου Λέσβου με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ κατ’ άτομο
35
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
36
Έγκριση έναρξης διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου με σκοπό την κάλυψη αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών, οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας ΒΔ Λέσβου
37
Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης (δημοτικό ακίνητο ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ Ιππείου) – εξέταση αιτήματος του κ. Παύλου Χατζηγεωργίου – βεβαίωση αποζημίωσης λόγω χρήσης μισθίου – επαναδημοπράτηση ακινήτου
38
Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (Γραφείο Α6), ιδιοκτησίας Οδυσσέα Ε. ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη
39
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκκαθάρισης των εταιρειών Αιολική - Αιολίς
40
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 738/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη στη Δημ. Κοινότητα Παλαιοχωρίου της Δημ. Ενότητας Πλωμαρίου
41
Εξέταση αιτημάτων Γεώργιου Τζινέλλη και Σωκράτη Τζινέλλη για συμψηφισμό οφειλών τους από βεβαιωθείσες εισφορές σε χρήμα με την αποζημίωση του Δήμου για επιπλέον εισφερθείσα γη λόγω ρυμοτόμησης στην Σκάλα Καλλονής
42
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 67725/1-12-2016 & 70860/14-12-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Εσόδων 
43
Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή της παρ. 5 του αρ. 186 του Ν. 3463/2006
44
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών (εκποίηση/ εκμίσθωση & αγορά/ μίσθωση ακινήτων)
45
Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Μονάδων
46
Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Λέσβου – ορισμός μελών του ΔΣ στην Επιτροπή