Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με 2 θέματα στην Μυτιλήνη

Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαιου


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 15 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικού – Οικονομικού..
                   Β) κ. Χρήστος Φιλιός Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
                   Γ) κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.