GGO

OYZO

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για τα επεισόδια που έγιναν στην Μυτιλήνη με αφορμή το προσφυγικό

Για την ενημέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών σας, σας γνωστοποιούμε την 607/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.


ΘΕΜΑ 2ο  εκτός Η/Δ: Έγκριση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ» καταδίκης των  εκτρόπων που έλαβαν χώρα στη Λέσβο στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2016 με αφορμή το προσφυγικό.

Σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 50559/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα  είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
                ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)
Ζωγράφου-Στεριανού Χρυσούλα
(γραμματέας)
Ακριώτης Δημήτριος
Αλεξίου Δημήτριος
Αμπουλός Ιωάννης
Αντωνέλλη Αναστασία 
Αρμενάκας Εμμανουήλ
Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
Βέρρος Ταξιάρχης
Γεωργούλας Ευστράτιος
Καραγεωργίου Ευστράτιος
Καραγιάννης Θεόδωρος
Καρασάββας Νικόλαος
Καρπέλης Νικόλαος
Κατζανός Γεώργιος
Κατσαβέλλης Παναγιώτης
Κατσαρός  Κωνσταντίνος
Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
Κουμαράς Αντώνιος
Κουνιαρέλλης Ηλίας
Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
Ρούσσης Μιχαήλ
Σπέρκος Αριστείδης
Στεργίου Θεόδωρος
Τζιμής Ευστράτιος
Τσιριγώτη Νίκη
Τσουπής Παναγιώτης
Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
Ψωμάς Νικόλαος

Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)**.
Αλβανόπουλος Παναγιώτης*
Αποστόλου Στέφανος.
Γυμνάγος Προκόπιος.
Δαγκλής Ευστράτιος
Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος
Ιωσηφέλλη Αθηνά
Καραγιάννης Δημήτριος*
Μόλβαλη Ελένη.
Ξανθούλης Ιωάννης.
Πάλλης Γεώργιος.
Πέτρου Δαμιανός.
Πνακά Ταξιαρχούλα.
Ταμβακέλλης Μιχαήλ*
Τσαμπλάκος Προκόπιος
Χαραλάμπους Συμεών*          
           


Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλβανόπουλος Παναγιώτης, Καραγιάννης Δημήτριος, Ταμβακέλλης Μιχαήλ, Χαραλάμπους Συμεών.

Μετά  τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος,  Κουμαράς Αντώνιος, Καραγεωργίου Ευστράτιος, Καραγιάννης Θεόδωρος, Τσιριγώτη Νίκη, Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα, Καραγιάννης Δημήτριος, Σπέρκος Αριστείδης, Χατζηχρήστου Ιγνάτιος.

Μετά  τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φλώρος Γεώργιος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους:

Έγκριση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» καταδίκης των  προπηλακισμών φοιτητών και δημοσιογράφων στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Μυτιλήνη στις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Έγκριση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ» καταδίκης των  εκτρόπων που έλαβαν χώρα στη Λέσβο στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2016 με αφορμή το προσφυγικό.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

ΚΡΙΝΕΙ τα προτεινόμενα θέματα ως κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., ως έκτακτα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε το προτεινόμενο από τη δημοτική παράταξη «Μόνο για τη Λέσβο» σχέδιο ψηφίσματος που είχε διανεμηθεί στο Σώμα, ήτοι:

ΨΗΦΙΣΜΑ

(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ»)

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου καταδικάζει τα έκτροπα που έλαβαν χώρα χθες και σήμερα, με αφορμή «τάχα»..το προσφυγικό και τη δίκαιη διαμαρτυρία των κατοίκων της Μόριας, υποδαυλιζόμενα από συγκεκριμένους  κομματικούς κύκλους  και ανθρώπους με στόχο μικροκομματικά και προσωπικά συμφέροντα.

Η Λέσβος ήταν και θα είναι τόπος ανθρωπιάς και δημοκρατίας στην οποία δεν έχει τόπο ο φασισμός.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση,  η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Το προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «Μόνο για τη Λέσβο», που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Τη γενόμενη συζήτηση

Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:

Παρόντες κατά την ψηφοφορία: Τριάντα δύο (32) Δημοτικοί Σύμβουλοι [απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κουμαράς]

«Υπέρ»: Είκοσι επτά  (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι

 «Λευκό»: Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ Αλβανόπουλος Παναγιώτης, Ακριώτης Δημήτριος
«Απείχαν της ψηφοφορίας»: Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ . Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Καραγεωργίου Ευστράτιος, Καραγιάννης Θεόδωρος


ΕΓΚΡΙΝΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου καταδικάζει τα έκτροπα που έλαβαν χώρα χθες και σήμερα, με αφορμή «τάχα»..το προσφυγικό και τη δίκαιη διαμαρτυρία των κατοίκων της Μόριας, υποδαυλιζόμενα από συγκεκριμένους  κομματικούς κύκλους  και ανθρώπους με στόχο μικροκομματικά και προσωπικά συμφέροντα.

Η Λέσβος ήταν και θα είναι τόπος ανθρωπιάς και δημοκρατίας στην οποία δεν έχει τόπο ο φασισμός.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 607.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
                   Συμβουλίου Λέσβου

                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com