Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2015-Αιτήσεις στα ΚΕΠ της Λέσβου

Πληροφορούμε τους πολίτες, ότι από 1/9/2016 έως 31/12/2016 ισχύει η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε, σχετικά με την ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧYΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ έτους 2015.


 Στους δικαιούχους, συμπεριλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.700 Ευρώ. Συνεπώς δικαιούχοι δεν είναι οι άγαμοι. Για τις περιπτώσεις των μονογονεϊκών οικογενειών, πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον αποδεικτικό για την επιμέλεια των παιδιών.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2011-2012-2013-2014 και 2015, σε αντίθετη περίπτωση να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για σχετική τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1] ΑΙΤΗΣΗ
2] ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
3] ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015
4] ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [περί της μη είσπραξης της οικον. ενίσχ. άλλη φορά για  
     την ίδια οικογένεια].
5] Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπ. λογαρ. με το IBAN.
6] Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.  


                                                                                                        Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
                                                                                                        των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου


                                                                                                       ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ