Άμεσες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης στο hot spot της Μοριας από την 98 ΑΔΤΕ

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης. 


Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας.

Η απόφαση διενέργειας της διαδικασίας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο («Διαύγεια») ΑΔΑ: 

ΩΘΕΛ6-573. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί την Πέμπτη 05 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 πμ στη ΛΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 


Η παροχή υπηρεσιών σίτισης θα αρχίσει εντός 2 ημερών από την ενεργοποίηση της σύμβασης και θα έχει διάρκεια 30 ημερολογιακές ημέρες.  Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα 5,87 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ημερησίως ανά άτομο, για τη Νήσο Λέσβο, για 1.000 άτομα, που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούνται.