Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Συζήτηση-ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
2
Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) για το υποέργο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
3
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 4 & 5/2016 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
4
Έγκριση ταμειακού απολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου» οικ. έτους 2015
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους εργασιών-υπηρεσιών που αφορούν: «Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
6
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα Δημοτικά σχολεία του Δήμου Λέσβου
7
Έγκριση 25ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
8
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
9
Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ μαθητείας Μυτιλήνης για το σχολικό έτος 2016-2017
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
10
Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Δήμου Λέσβου, για το έργο «Προστασία - Διαμόρφωση Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης»
11
Έγκριση ηλεκτροδότησης δύο αντλιοστασίων λυμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
12
Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Έργων Αυτεπιστασίας Ν-Α Λέσβου (Α.Π. 19928/19-4-2016)
13
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2016 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση- επισκευή παιδικής χαράς και ηλεκτροφωτισμός πάρκου Αγ. Ειρήνης Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου»
14
Έγκριση παράτασης εργασιών του 2ου υποέργου «Δημιουργία περιεχομένου πινακίδων ενημέρωσης και πολλαπλής πληροφόρησης» του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύου περιπατητικών διαδρομών ΑΞ.4-ΠΑΑ LEADER Δήμου Λέσβου: "Περπατώντας στη φύση της Λέσβου"»
15
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου»
16
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
17
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας, Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας»
18
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών»
19
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Μετατόπιση αγωγού στη θέση "ΡΑΧΗ" Αγ. Παρασκευής»