Ξεκινά η διαβουλευση για το νέο LEADER στην Λέσβο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 (Π.Α.Α.-ΕΠ.ΑΛ.Θ.)


Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ακολουθώντας με συνέπεια τον τοπικό αναπτυξιακό προσανατολισμό της από το 1992, ανακοινώνει την επίσημη δημόσια έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο, η προετοιμασία της οποίας έχει ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο 2015.

Η διαβούλευση αφορά στην διαμόρφωση της περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος LEADER
2014-2020, και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον επιτυχή σχεδιασμό του. Σε μια σειρά από συσκέψεις  σε  επίπεδο  Διοίκησης  της  ΕΤΑΛ  Α.Ε.,  αναλύθηκαν  διεξοδικά  οι  παράμετροι  και  τα στοιχεία του Εθνικού Προγραμματισμού για το ΠΑΑ-2014-2020, αλλά και η Ευρωπαϊκή εμπειρία.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  με ομοφωνία όλων των μελών   το υ   έλαβε  τις  βασικές αποφάσεις  για  τις  κεντρικές  κατευθύνσεις  του  υπό  διαμόρφωση  προγράμματος  ως  πρόταση Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων και  εξουσιοδότησε την υπηρεσιακή δομή της Εταιρείας να ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία.

Τα   αρκτικόλεξα   πλέον   αναφέρονται   ως   "Τ.Α.Π.Τ.Ο.Κ."   -   "C.L.L.D.",   (Τοπική   Ανάπτυξη   με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων -Community Led Local Development), και πλέον επανέρχεται στο  προσκήνιο  η    ΟΝΟΜΑΣΙΑ   " LEADER",  για  την  εφαρμογή  της  "φιλοσοφίας"  LEADER,   ενός προγραμματισμού     και     υλοποίηση     επενδυτικών     σχεδίων     με     βαθιά     παράδοση      και αποτελεσματικότητα ως ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Το πρόγραμμα LEADER γίνεται εκτός από "πολυτομεακό" πλέον  και "Πολυταμειακό", δηλαδή αφορά μια σειρά από δράσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες μιας περιοχής, με αξιοποίηση πόρων συμπληρωματικά από διάφορα ταμεία της Ε.Ε., κυρίαρχα το ΕΓΤΑΑ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη και το ΕΤΘΑ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Πλέον ότι γνωρίζαμε ώς Άξονα 4 του ΠΑΑ (LEADER Γεωργίας, άξονα 4 του ΕΠΑΛ (LEADER Αλιείας) και Άξονα 3 του ΠΑΑ (Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου) των τελευταίων 10 ετών θα υποστηρίζονται από ένα πρόγραμμα, ένα μηχανισμό μία ενιαία διαδικασία.
Η  διαφαινόμενη   ενίσχυση   τ ης   αποκεντρωμένης   διαχείρισης   και   η   Περιφερειακή   Διάσταση  και ευθύνη σε πολλές από τις διαδικασίες αποτελεί μια καινοτομία, ένα σημαντικό βαθμό ελευθερίας, και μια πρόκληση για την Τοπική Διαχείριση που μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική υλοποίηση και ταχύτητα που πάγια αποτελούσαν σημαντικό σημείο υστέρησης. Οι ίδιες οι βασικές αρχές του προγράμματος   διέπονται   από   σημαντικά   στοιχεία   καινοτομίας   και   η   Λέσβος   πλέον   όπως διαμορφώνεται δεν θα είναι μια περιοχή κατακερματισμένη σε διάφορες περιοχές και συστήματα διαχείρισης.

Παρέχεται η δυνατότητα τοπικού σχεδιασμού δράσεων, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, μέσα από ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών σχεδίων Δευτερογενούς και Τριτογενούς τομέα της Οικονομίας της Λέσβου. Από την Μεταποίηση Αγροτικών (Γεωργικών-Κτηνοτροφικών-Αλιευτικών) Προϊόντων , τον Αγρο-διατροφικό Τομέα, τον Τουρισμό, την Παροχή Υπηρεσίας, εκτός του Τουρισμού, όλες με στρατηγική κατεύθυνση την ενίσχυση της Μικρής Επιχειρηματικότητας ως κορμό της Νησιωτικής, Αγροτικής μας Οικονομίας.

Η ολοκληρωμένη διάσταση προβλέπει δράσεις Δημοσίου συμφέροντος ως στοιχείο υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τους υπόλοιπους τομείς  της  οικονομίας,  την  διαμόρφωση  βασικών  υποδομών  για  την  τοπική  κοινωνία,  την υποστήριξη της ποιότητα ζωής, την προστασία και διαχείριση του Περιβάλλοντος, την ενίσχυση του Πολιτιστικού και Πολιτισμικού αποθέματος. Επίσης σημαντικό ρόλο έχει η Εξωστρέφεια, η πραγματική και αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, η ανάδειξη της καινοτομίας παραγωγικής και τεχνολογικής.

Σημαντικό ρόλο στο   πρόγραμμα   έχουν   δράσεις   Συλλογικότητας   και   Συνεργασίας,   δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας, δράσεις  Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Στόχος όλης της διαδικασίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόληση σε ένα σύνθετο περιβάλλον κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης διεκδίκησης πόρων για τη Λέσβο ξεκινά ακόμη μια φορά την επίσημη διαδικασία της "από κάτω προς τα πάνω" Διαβούλευσης με τους Θεσμικούς Φορείς του τόπου μας που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της Αναπτυξιακής Διαδικασίας, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  και τον Δήμο Λέσβου, αλλά και τους Συλλογικούς Φορείς, όπως το Επιμελητήριο Λέσβου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων του Δήμου Λέσβου  και  ένα  πλήθος  Υπηρεσιών, Φορέων  και  Συλλογικών  οργανώσεων μέσα στις επόμενες τρείς εβδομάδες. Θα ακολουθήσουν συσκέψεις με τους φορείς και στη συνέχεια και Ανοικτές διαδικασίες με τους Πολίτες της Λέσβου.

Ένας από τους πλέον κύριους συνομιλητές είναι οι ίδιοι οι Επιχειρηματίες οι οποίοι καλούνται όχι μόνο να ενημερωθούν απλά αλλά με μια διαδικασία επιμόρφωσης που αφορά και την ίδια την Εταιρεία να μελετήσουν από κοινού την ίδια την περιοχή και να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη και ουσιαστική αντίληψη των αναγκών και της διάστασης της περιοχής και του προγράμματος.
Το σύνολο των Στελεχών της Εταιρείας και η Διοίκηση θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία "επιμόρφωσης"  αλλά και άλλων που θα ακολουθήσουν και θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για να δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που φέρνει η νέα προγραμματική περίοδος.

Το Σάββατο στις 02.04.2016, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου  Πειραιώς  στην  Αγία  Παρασκευή,  υλοποιείται  η  ανακοίνωση  της  11.01.2016  για  4 εργαστήρια επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων στοχεύει στην υποστήριξη της βιωσιμότητας και κερδοφορίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών  δίνοντας προοπτικές στην δυνατότητα να είναι πιο ανταγωνιστική η δραστηριότητα τους.

Τα 4 θεματικά εργαστήρια έχουν σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελέσουν απλά την παράθεση πληροφοριών από τους συντονιστές των εργαστηρίων αλλά να είναι μια δια-δραστική, συμμετοχική διαδικασία δίδοντας το βήμα στα μέλη των Εργαστηρίων να διαμορφώσουν άποψη, να  διατυπώσουν  ιδέες  και  προτάσεις  και  συλλογικά  να  συμμετάσχουν  στη  διαμόρφωση  μιας τοπικής  αναπτυξιακής  στρατηγικής  στο  πλαίσιο  της  υπό  εξέλιξη  διαδικασίας  LEADER  (CLLD  - ΤΑΠΤΟΚ), "Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων".
Δίνεται το βήμα στους επιχειρηματίες στην περιφέρεια του νησιού της Λέσβου, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία και εμπειρία στον προγραμματισμό των Συντονιστών, στα 4 θεματικά αντικείμενα να διαμορφώσουν μια ουσιαστική αντίληψη για την έννοια του Ολοκληρωμένου Τουριστικού προϊόντος, να επιλύσουν τυχόν απορίες και να έρθει πιο κοντά ο μηχανισμός που σχεδιάζει, o μηχανισμός που χρηματοδοτεί και ο μηχανισμός που υλοποιεί την αναπτυξιακή διαδικασία ενός τόπου.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε 24 επιχειρηματίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους και θα υπάρξει για την πλέον αποτελεσματική διάχυση της πληροφόρησης το απόγευμα στις 17:30  ΑΝΟΙΚΤΗ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  επί  των  συμπερασμάτων  και  παρουσίαση  του  σχεδιασμού  Τοπικής Αναπτυξιακής  Στρατηγικής,  για  την  ενημέρωση  του  συνόλου  των  ενδιαφερομένων  πολιτών  της  Λέσβου.

Τα θεματικά αντικείμενα που θα συντονίζουν Στελέχη Φορέων της Λέσβου - πρόσωπα με ιδιαίτερη γνώση σε όλο το φάσμα από τον θεωρητικό σχεδιασμό έως την πρακτική εφαρμογή - είναι:

"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING"
"ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"
"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ"
"ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε.
Παναγιώτης Χατζηβασιλείου

Πρόεδρος Δ.Σ.