Μοριοδοτουμενο εξ΄ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 6603,  διοργανώνει:

Εξ αποστάσεως σεμινάριο, 150 ωρών, προετοιμασίας για τις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο αυτό οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και σε κατ΄επιλογιν πιστοποίηση με στόχο την αξιολόγηση των βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων τις οποίες οφείλει να κατέχει ένας Εκπαιδευτής Ενηλίκων.*

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης). Επίσης, το σεμινάριο αυτό μοριοδοτείται στις προκηρύξεις που αφορούν την εκπαίδευση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και θεωρείται σημαντικό προσόν για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες.

Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (δείτε εδώ το πλήρες κείμενο), περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:
Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)
Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

·        Απευθύνεται  σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
·        Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ)
·        Και σε όσους θέλουν, εκτός από την μοριοδοτούμενη βεβαίωση να αποκτήσουν και ένα πιστοποιητικό από φορέα (Vellum Global Educational Services), ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ.

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο εξ αποστάσεως κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

1.         Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες απόλυτα συναφείς με τις εξεταζόμενες ενότητες  της γραπτής διαδικασίας εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων που εξετάζονται στην αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους), καθώς και με τις μεθόδους και τεχνικές που απαιτούνται για το σχεδιασμό και ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας.
2.         Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο της Τράπεζας Θεμάτων (αντικείμενο αξιολόγησης εξετάσεων θεωρητικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και το σχεδιασμό και την προετοιμασία της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄ (αντικείμενο αξιολόγησης εξετάσεων πρακτικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ).

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα ειδικής αγωγής.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

ü  Ομάδα Εκπαιδευομένων - Ομάδες στόχοι
ü  Δυναμική της ομάδας
ü  Θεωρητικό Πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ü  Ιστορική Εξέλιξη - Εκπαιδευτική Πολιτική
ü  Μεθοδολογία Σχεδιασμού - Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο
ü  Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
ü  Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
ü  Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος
ü  Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη

Επιλογή καταρτιζομένων:

·         Βιογραφικό σημείωμα
·         Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμορφωτικό Σεμινάριο υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων»
Η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος θα του δίνει μόρια σε διδασκαλίες σε φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, Κ.Ε.Κ, ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κ.λ.π.

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Τρόπος πληρωμής:

Πριν την έναρξη του προγράμματος όλο το ποσό
Δύο ισόποσες δόσεις των 175,50. Η πρώτη πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη στην τρίτη εβδομάδα από την έναρξη.

Εκπτώσεις:

1)    20% για κατόχους κάρτας ανεργίας και για όσους προπληρώσουν το σύνολο των διδάκτρων πριν την έναρξη του τμήματος.
2)    30% για Α.ΜΕ.Α.
3)    40% για ομάδες ενδιαφερομένων από 5 άτομα και πάνω

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.easy-education.gr
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής
Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης


Περίοδος αιτήσεων:

Από Τετάρτη 16/03/2016 έως και Παρασκευή 01/04/2016

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@easy-education.gr
Με αποστολή φακέλου με τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION,ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 23310-22004

Καταβολή Διδάκτρων:

Τράπεζα πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού:  GR 07 0172 2430 0052 4306 3022 541
Κωδικός έργου: ΕΣΕΕ001
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Πληροφορίες:

Βέροια,Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο
Τηλ: 23310 70102, 23310 22004, 2311110186
Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 21:00 μ.μ

*Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ έχουν όσοι μπορούν να αποδείξουν 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας ή όσοι έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο του ίδιου του ΕΟΠΠΕΠ.

Τμήμα ΚΕΚ Easy Education
Κεντρικά γραφεία Βέροια Εληάς 1
1ος Όροφος
Υποκατάστημα Βέροια Καπετάν Άγρα 6
Ισόγειο
Τηλ:   2331070102
Τηλ2: 2331022004
Τηλ3: 2311110186