Πανελλαδικές 2016: Πληροφορίες για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη λειτουργία προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, για το σχολικό έτος 2015-2016.


Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για τους μαθητές της Γ' τάξης Λυκείου στα ειδικά μαθήματα στα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47290/Δ2/21-03-2016 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016», η οποία είναι προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), προβλέπεται:

«Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) των μαθητών όλων των τύπων λυκείου υπάγεται στην έννοια της «Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης» και έχει ως σκοπό τη μείωση της μαθητικής διαρροής, την επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για το σχολικό έτος 2015-2016 εφαρμόζεται για την Τρίτη τάξη Λυκείου στα ειδικά μαθήματα (ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες) στα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α’ τετραμήνου στο αντίστοιχο μάθημα, όπου υπάρχει.

Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και της Εγκυκλίου Έναρξης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και λήγει για κάθε ειδικό μάθημα την παραμονή της εξέτασης του και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016.
Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ.). Τα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων ή μία σχολική μονάδα και ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Κέντρα Π.Δ.Σ. λειτουργούν τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα της παραγράφου 2. Σε κάθε τμήμα συμμετέχουν έως 20 μαθητές/τριες.

Σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Κέντρο Π.Δ.Σ.) ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ένας εκ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα μαθημάτων που λειτουργούν στο Κέντρο Π.Δ.Σ. Στην περίπτωση που στο Κέντρο Π.Δ.Σ. λειτουργεί μόνο ένα τμήμα μαθήματος τότε ο εκπαιδευτικός αυτός ορίζεται ως Υπεύθυνος του Κέντρου.

Έργο του Υπεύθυνου Κέντρου Π.Δ.Σ είναι: α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, β) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Κέντρο Π.Δ.Σ. στο παιδαγωγικό πεδίο, γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και δ) η υποβολή μιας τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης διδάσκουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού, ή/και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. Η διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αποτελεί αρμοδιότητα του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.

Το ημερήσιο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Οι ημέρες λειτουργίας των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή για την περίπτωση των πρακτικών δοκιμασιών και σε αθλητικό κέντρο.

Το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Μετά την λήξη του προγράμματος και εντός 10 ημερών ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τελική έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης».
Β) Με βάση τα ανωτέρω και εν όψει της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 47290/Δ2/21-03-2016 Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ, καλείσθε να:

1. Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι Διευθυντές Δ.Δ.Ε.καλούνται:
α) Με βάση το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και αφού ελέγξουν ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του πρωινού προγράμματος στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους,να προγραμματίσουν τη λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

β) Στη συνέχεια, να ενημερώσουν τους Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων, προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ Λυκείου για την υποβολή των αιτήσεων - δηλώσεων μαθημάτων (συν. 1) και να συλλέξουν τις σχετικές αιτήσεις - δηλώσεις.

Όσον αφορά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διευκρινίζεται ότι οι γονείς εκτός από την δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτικό να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143 Β ́) Υπουργική Απόφαση.

γ) Να υποβάλουν εισήγηση προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τον ορισμό Υπευθύνων σε κάθε Κέντρο, σύμφωνα με την παρ. 7 της υπουργικής απόφασης. Στην εισήγησή των Δ/ντων Δ.Δ.Ε. να γίνεται αναφορά και στα προτεινόμενα τμήματα με το πλήθος μαθητών, τα οποία θα λειτουργήσουν σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Σημείωση:

Οι Διευθυντές Δ.Δ.Ε. υποβάλουν την εισήγησή τους προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τις οικείες Δ/νσεις Δ.Δ.Ε. για τη συμμετοχή των μαθητών πριν την υποβολή της εισήγησης του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

- Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ. ακολουθούν τις κείμενες διατάξεις.
2. Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καλούνται:

Να ορίσουν,με βάση την εισήγηση των Διευθυντών Δ.Δ.Ε.,τις σχολικές μονάδες Λυκείων στις οποίες θα λειτουργήσουν Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τους Υπεύθυνους των Κέντρων Π.Δ.Σ. κοινοποιώντας την απόφασή τους στην Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (t05sded@minedu.gov.gr και sde_tmd@minedu.gov.gr)

Σημείωση:

-          Ο ορισμός των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και των Υπευθύνων των Κέντρων Π.Δ.Σ. να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016.

Θα ακολουθήσει άμεσα Εγκύκλιος Έναρξης του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016.


Πηγη epoli.gr