Προκήρυξη θέσης ιατρού στην Λέσβο από τους Γιατρούς του Κόσμου

Προκήρυξη θέσης ιατρού - Γιατροί του Κόσμου


Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία και Σουηδία).

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην
ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική
πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της
οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι
πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της
παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η/Ο Γιατρός θα αναφέρεται στον Ιατρικό Συντονιστή. Αναλυτικά, το αντικείμενο της
συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει1:
Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έγκαιρης διάγνωσης και
θεραπείας.
Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών.
Εκτίμηση και αντιμετώπιση ιατρικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση των
περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδική αγωγής με χρήση του συστήματος διάγνωσης
και έγκαιρου εντοπισμού (triage).
Παραπομπή όπου κρίνεται απαραίτητο περιστατικών που χρήζουν δευτεροβάθμιας
περίθαλψης.
1 *Οι επιμέρους δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην περιγραφή της θέσης ενδέχεται να τροποποιηθούν με
βάση τις εξελίξεις στο πεδίο.
Λήψη ιατρικού ιστορικού και χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων (με τη συνδρομή
μεταφραστή όπου κρίνεται αναγκαίο)
Σύνταξη εβδομαδιαίας και μηνιαίας αναφοράς ιατρικού περιεχομένου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Τίτλος σπουδών Ιατρικής.
2. Ειδικότητα.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.
5. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
6. Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
7. Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
8. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα
οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές
καταστάσεις κρίσης.
9. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα η γνώση γαλλικών).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του έργου είναι έως 31/12/2016, με δοκιμαστική περίοδο απασχόλησης δύο
μηνών. Οι συνολικές απολαβές θα καθοριστούν βάση των γενικών και ειδικών προσόντων
του υποψηφίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr )
βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση

Ιατρού» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης, έως τις 29/02/2016.