Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΚΟΡΥΦΗ ΟΛΥΜΠΟΣ της Δ. Κ. Αγιάσου Λέσβου και Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΚΑΖΑΝΙ της Δ. Κ. Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση ΚΟΡΥΦΗ ΟΛΥΜΠΟΣ της Δ.Κ. Αγιάσου, Λέσβου και στη θέση ΚΑΖΑΝΙ της Δ. Κ. Αγ. Παρασκευής


Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση ΚΟΡΥΦΗ ΟΛΥΜΠΟΣ της Δ.Κ. Αγιάσου, Λέσβου, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 9/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως παρακάτω:

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο μίσθωμα) πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.λ.π.), ορίζεται το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 13-17 στην Μυτιλήνη (β΄ όροφος Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας) την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, και από ώρα 11:00 μ.μ. μέχρι και 11:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50579) και από την Δημοτική Ενότητα Αγιάσου 22523-50500) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Αναλυτικά :Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΚΑΖΑΝΙ της Δ. Κ. Αγ. Παρασκευής


Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση ΚΑΖΑΝΙ, της Δ.Κ. Αγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ, Λέσβου, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 1220/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 13-17 στην Μυτιλήνη (β΄ όροφος Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας) την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, και από ώρα 10:00 μ.μ. μέχρι και 10:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50579) και από την Δημοτική Ενότητα Αγιάσου 22523-50500) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :