Πλησιάζει η ώρα για την προκήρυξη 36 προσλήψεων μονίμων στα ΕΛΤΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο θα σταλεί έως το τέλος της εβδομάδας η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2016, για τις 36 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ.


Οι προσλήψεις των μονίμων στα ΕΛΤΑ χαρακτηρίζεται επιτακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα οποία εδώ και χρόνια καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους μόνο με εποχικό προσωπικό (συμβάσεις 4 έως 8 μηνών).

Όλες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των Διανομέων, για την οποία οι υποψήφιοι σύμφωνα με το «Έθνος» πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης.


Πηγη newsbomb.gr