Συνεδριάζει διπλά την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί τη   23η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  6:30 μ.μ.  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

ΘΕΜΑ 1ο : «ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». 

ΘΕΜΑ 2ο:« ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΔΗΜΟΥ
              ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ, ΕΤΟΥΣ 2016»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κατσαρός Κωνσταντίνος


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015, ώρα 18.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α      Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
                  


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
1
« Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2016» βάσει των υπ’ αριθμ. αποφάσεων: α) 47/2015  της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου για το έτος 2016  και β) 49/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί επικαιροποίησης του καταρτισμένου με την υπ’αριθ. 47/2015 απόφασής της Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2016, λόγω προσθήκης νέων ενεργειών.
2
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2015 με τροποποίηση της δαπάνης του ενταγμένου έργου «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου (παλαιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ Μανταμάδου»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
3
Έγκριση της 80ης  Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. Έτους 2015.
4
Έγκριση της 83ης  Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. Έτους 2015.
5
Αποδοχή πιστώσεων (εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων)
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
6
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων, συντήρησης πρασίνου, πάρκων & παιδικών χαρών, κλάδεμα, περιποίηση & κοπή ψηλών δέντρων  του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
7
Έγκριση του πρακτικού διενέργειας –αξιολόγησης-γνωμοδότησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για τη διαπραγμάτευση της προμήθειας υγρών καυσίμων Δ.Ε Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ αυτού
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
-Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
8
Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας
 και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, οικ.έτους 2015
9
Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Κοινωνικής Προστασίας
 και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, οικ.έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.ΤΖΙΜΗΣ
  10
Έγκριση παράτασης για το έργο «Ανάπλαση και δημιουργία θέας-σήμανσης Παλαιού Καρνάγιου Παλιοί Στάβλοι Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης»
  11
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής  Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Αντισσα»
  12
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
-Εισηγητής Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ.Ταμβακέλλης Μιχαήλ
  13
Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού& Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ.έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Καρασάββας
  14
Έγκριση ίδρυσης δημοτικού κοιμητηρίου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους της Δ.Ε Ευεργέτουλα Δήμου Λέσβου