Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 46 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, ώρα 18.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α      Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
                  


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ
-Εισηγητής ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Συζήτηση επί της απόφασης 21-13/10/2015 συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μόριας
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ
-Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
2
Έγκριση συνέχισης λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και συγκεκριμένα της δομής του Δήμου Λέσβου «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
3
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου.
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.ΤΖΙΜΗΣ
4
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση Άνθη έως φράγμα Σεδούντα)»
5
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Τμημάτων Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με Ασφαλτόμιγμα»
6
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης περιοχής “Μπουτζαλιάς” Υπολειπόμενα Δίκτυα Υψηλής και Μεσαίας Ζώνης»
7
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Γηπέδου Λουτρών αρμοδιότητας Αντ/χίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»
8
Έγκριση Αποδοχής κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για εντεταγμένες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
9
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο γήπεδο Λουτρών Λέσβου»
10
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο Λουτρών Λέσβου»
11
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Υπολειπόμενα Έργα Αποχέτευσης Σιγρίου»
12
Έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ. Ακρασίου»
13
Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας»
14
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Περιμετρικού Δρόμου Δ.Δ Σκοπέλου και σύνδεσή του με οικισμό Καρυώνα»
15
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»
16
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας αγροτικού δρόμου προς Λιόπυρο Αμπελικού με την κατασκευή Ιρλανδικής Διάβασης»
17
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού – Παλιός Κινηματογράφος»
18
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης υποέργου με τίτλο: «Σχέδιο Προστασίας και Ανάπτυξης Δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου» της εντεταγμένης πράξης «Σχέδιο Προστασίας και Ανάπτυξης Δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» με κωδικό MIS [175259]
19
Αίτηση προέγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013), Μέτρο 321- ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 949055 συμβατικού ποσού 159.495,96 € με Φ.Π.Α.
20
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» της ενταγμένης πράξης «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου  με κωδικό ΜΙS [455364]
21
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΕΤΡΙ 2” ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ»
22
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
23
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ, του έργου με τίτλο «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης και Δίκτυο Μεταφοράς από τη Δεξαμενή Δ του Δήμου Καλλονής προς τους Οικισμούς του Δήμου»
24
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞ-4 Π.Α.Α  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ “ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ”»
25
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΣΒΟΥ»
26
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «Δημιουργία Θέσεων Παρατήρησης Ορνιθοπανίδας στη θέση Μυρσιντζίκη-Ψαρόνταμο & Αλυκές-Κάμπος Δ.Ε. Α. Παρασκευής»
27
Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
28
Έγκριση μετάβασης Επιχειρηματικής αποστολής στη Σμύρνη
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
29
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 190/2015 αποφάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά το θέμα: «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Μεσαγρού»
30
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 191/2015 αποφάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά το θέμα: «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παπάδου»
31
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 189/2015 αποφάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά το θέμα: «Κατασκευή βρύσης στο κοιμητήριο Παλαιοχωρίου»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
32
Έγκριση χορήγησης σύμφωνης γνώμης για προσωρινή συστέγαση Σωματείων
33
Έγκριση επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
34
Έγκριση 81ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015
35
Έγκριση 85ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015
36
Έγκριση 86ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015
37
Έγκριση 87ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015
38
Έγκριση 88ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015
39
Διόρθωση Σφαλμάτων της αρ. 476/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
40
Έγκριση Εκμίσθωσης με δημοπρασία αγροτικών κτημάτων της Αγροτικής Περιφέρειας Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
41
Έγκριση επιβολής τέλους 5% επί των εισπράξεων από την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από Φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα
42
Έγκριση χαρακτηρισμού επιχείρησης κ. Δήμου Κατίνας ως Εποχιακή
43
Έγκριση διαγραφής τιμολογίων
44
Έγκριση μετακίνησης Αιρετών
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
-Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ
45
Λήψη  Απόφασης για την  πραγματοποίηση   εκδήλωσης  της  κ. Arabella Dorman  υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου.
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
46
Έγκριση αποφάσεων 24/2015 και 25/2015 του Τοπικού Συμβουλίου Μανταμάδου

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ


                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ